Stöld- och brandsäkra kassaskåp

Er mest värdefulla egendom kräver en säker förvaring. Det är viktigt att ni har ett kassaskåp som är avsett för ändamålet och som är godkänt av exempelvis försäkringsbolag.

Kassaskåp är ett samlingsnamn för olika typer av värdeförvaringsenheter, som exempelvis värdeskåp, dokumentskåp, säkerhetsskåp/vapenskåp, datamediaskåp och arkivskåp. Det finns även vissa specialskåp, som till exempel deponeringsskåp, serverskåp, nyckelhanteringsskåp.

Det finns också inbrottsfördröjande och brandskyddande värdeförvaringsskåp. Dessa är oklassade och kvaliteten varierar.

Vi erbjuder både nya och begagnade kassaskåp för värdeförvaring av en mängd olika typer, storlekar och fabrikat. Vi utför även kassaskåpsöppningar om ni får problem med låset till ert skåp.

Viktigt att känna till gällande klassning av kassaskåp

Det är viktigt att alltid välja ett testat och klassificerat skåp för ändamålet. Ofta finns det krav från myndigheter och försäkringsbolag gällande förvaring. Beroende på vilken verksamhet ni bedriver och vilka föremål och värden ni förvarar ser kraven olika ut.

Svenska försäkringsbolag hänvisar ofta till olika klassningar när det gäller förvaring av kontanter, guld och annan värdefull egendom. Även privatpersoner kan få krav från försäkringsbolag om man har ett högt lösöre i hemmet som är stöldbegärligt.

Inbrottssäkra kassaskåp

Klassade kassaskåp är tillverkade enligt godkända normer och har genomgått oberoende utförda tester. Kassaskåp med certifierat inbrottsskydd har även godkända lås.

Brandsäkra kassaskåp

Vilket brandskydd ett kassaskåp ger, mäts i antal minuter som kassaskåpets innehåll skyddas vid en brand. Tidskraven är olika beroende på vilket innehåll som kassaskåpet ska skydda – papper eller datamedia. Tiden anges i 30, 60, 90 eller 120 minuter.

För papper får innertemperaturen inte överstiga 175 grader och anges i 30P, 60P, 90P eller 120P.

För datamedia får innertemperaturen inte överstiga 50 grader och anges i 60DIS eller 120DIS, alternativt UL60 eller UL120.

Det finns olika standarder och testinstitut för brandklassning av kassaskåp. För att brandklassningen ska vara pålitlig ska brandtest ha utförts enligt någon av de etablerade normerna.

Titta alltid på insidan av dörren vad som står på klassningsskylten. För att skåpet ska vara godkänt ska det ha en europanorm eller svensk klassning. Finns det ingen skylt i skåpet är det inte klassat.

Godkända klassningar av inbrottssäkra kassaskåp i Sverige:

 • SS 3492 – Svensk standard för inbrottstest av säkerhetsskåp
 • EN 1143-1 – Europanorm för värdeskåp, klassning anges i Grade 0 (lägre inbrottsskydd) upp till Grade 7 (högt inbrottsskydd)
 • EN 1143-2 – Europanorm för deponeringsskåp
 • EN 14450 – Europanorm för stöldskyddsskåp, klassning anges i S1 (lägre inbrottsskydd) eller S2 (högt inbrottsskydd).

Det finns även andra godkända klassningar på gamla skåp. Vi kan hjälpa dig att avgöra hur stort värde skåpet är godkänt för.

Godkända klassningar av brandsäkra kassaskåp i Sverige:

 • NT Fire 017 (Skandinavisk standard för brandtest)
 • UL (Amerikanskt brandtest)
 • EN 1047-1 (Europanorm för brandtest)
 • EN 15659 (Europanorm för brandtest)

Kassaskåp med klassat inbrottsskydd

Vi erbjuder en mängd olika typer av kassaskåp med certifierat och klassat inbrottsskydd.

Värdeskåp – stöld- och brandskydd för mycket höga värden

Värdeskåp är ett kassaskåp med mycket starkt stöld- och brandskydd. De används vid förvaring av mycket höga värden, såsom kontanter, juveler, guld, värdehandlingar och huvudnycklar. Värdeskåp kan fås med nyckellås alternativt kodlås i en mängd olika varianter beroende på behov och verksamhet.

Inbrottsskydd: Värdeskåp har ett klassat inbrottsskydd enligt EN 1143-1 med olika Grade (1-7). Ju högre Grade desto högre försäkringsbelopp är värdeskåpet klassat för.
Brandskydd: Oftast har värdeskåp ett klassat brandskydd.

Vapenskåp – skåp för vapenförvaring

Vapen och ammunition hos exempelvis skytteklubbar måste vara skyddade i godkända vapenskåp. Vapen är både värdefulla och farliga. Därför är kraven speciella för denna typ av skåp.

Inbrottsskydd: Polisen kräver inbrottsklassade vapenskåp enligt SS 3492. Vid förvaring av många vapen ökar kraven. Värdeskåp med inbrottsklassning EN 1143-1 Grade 3 är då ett minimumkrav.
Brandskydd: Vapenskåp har oftast inget brandskydd.

Kassaskåp från Robur: Stöldskyddsskåp

Stöldskyddsskåp – skydd av stöldbegärlig egendom

Stöldskyddsskåp används för skydd av stöldbegärlig egendom, men har något lägre inbrottsskydd än säkerhetsskåp. Stöldskyddsskåp används mestadels av privatpersoner som vill ha ett bra inbrottsskydd, men som inte har ett försäkringskrav.

Inbrottsskydd: Stöldskyddsskåp inbrottsklassas enligt EN 14450.
Brandskydd: Stöldskyddsskåp har oftast även ett klassat brandskydd.

Elektroniska nyckelhanteringsskåp – säker nyckelförvaring och kontroll på in- och utlämning av nycklar

I verksamheter där många nycklar hanteras ställs extra höga krav på nyckelkontroll. Exempelvis gäller det fastighetsbolag, hemtjänst, äldreboenden, sjukhus och industri. Elektroniska nyckelskåp finns i många olika storlekar och modeller. De kan styras med kodlås eller nyckelbrickor och det finns möjligheter till integration med passersystem.

Med ett elektroniskt nyckelskåp kontrolleras både utlämning och inlämning av nycklar automatiskt. Man kan begränsa tillgång till nycklarna med olika behörigheter för olika personer, och med olika tidsangivelser. Man kan programmera in när en nyckel måste vara tillbakalämnad och kommer den inte tillbaka så larmar systemet. Huvudnycklar kan endast hämtas ut efter godkännande av chef eller förvaltare. Historik loggas så att man kan se i efterhand vem som har hämtat ut vilken nyckel, och när.

Läs mer om nyckelskåp med kodlås

Inbrottsskydd: Elektroniska nyckelskåp finns med inbrottsklassning enligt SS 3492. De flesta nyckelhanteringssystem är dock oklassade.
Brandskydd: Inget brandskydd

Deponeringsskåp – säker deponering av kontanter

Deponeringsskåp är avsedda för säker värdehantering av kontanter i exempelvis butiker. I deponeringsskåpen kan personal släppa ner kontantkassor utan att öppna kassaskåpet. Det deponerade innehållet förvaras säkert tills behörig personal (t.ex. butikschef eller värdetransportör) öppnar skåpet med nyckel eller kod. Deponeringsskåp har även skydd så att innehållet inte går att ”fiska upp” genom inkastet. Det finns även mindre s.k. deponeringsboxar/sedelboxar som är lätta att placera ute i kassan i butiken. Dessa är dock oklassade och ska låsas in när kassan är obemannad.

Inbrottsskydd: Deponeringsskåp har ett klassat inbrottsskydd enligt EN 1143-2.
Brandskydd: Inget brandskydd

sakerhetsskap

Säkerhetsskåp – skydd av stöldbegärlig egendom

Säkerhetsskåp har ett mycket starkt inbrottsskydd. De är avsedda för att skydda stöldbegärlig egendom såsom sekretesshandlingar, narkotiska preparat, tobak, alkohol, elektronik, nycklar, vapen och mindre kontantkassor.

Inbrottsskydd: Säkerhetsskåp har ett klassat inbrottsskydd enligt SS 3492.
Brandskydd: Säkerhetsskåp är inte brandklassade.

Olika typer av säkerhetsskåp:

Nyckelskåp ger säker förvaring av nycklar. De finns som säkerhetsskåp med ett klassat inbrottsskydd. Till nyckelskåpen finns det olika inredningar att välja mellan som gör förvaringen av nycklar smidig.

Serverskåp skyddar datorer och datorservrar. Ofta är de utrustade med fläktar, dammfilter och indraget eluttag.

Laptopskåp är avsedda att skydda bärbara datorer och finns i olika storlekar. Ofta är de utrustade med indraget eluttag så att datorerna kan laddas vid förvaring.

Kassaskåp med klassat brandskydd

Vi erbjuder en mängd olika typer av kassaskåp med klassat brandskydd.

Dokumentskåp och arkivskåp – brandsäker förvaring av pappersdokument

Dokumentskåp och arkivskåp skyddar från brand och är avsedda för förvaring av pappersdokument. Det kan exempelvis vara ritningar, avtal eller bokslut, i pärmar eller hängmappar.

Arkivskåp kan även kallas för hängmappskåp eller vertikalskåp. Dessa skåp kan fås med nyckellås alternativt kodlås beroende på behov och verksamhet.

Inbrottsskydd: Inget klassat inbrottsskydd
Brandskydd: Oftast 60-120 minuter (60P-120P)

Datamediaskåp – brand- och vattenskyddad förvaring av elektronik och dataminnen

Datamediaskåp används för säker förvaring av exempelvis hårddiskar, minneskort, CD- och DVD-skivor, fotografier och dia-bilder. Det finns också datamediaboxar med USB-port som fungerar som en lättillgänglig, men samtidigt brand- och vattenskyddad, hårddisk som är lätt att koppla in till datorn.

Inbrottsskydd: Inget klassat inbrottsskydd
Brandskydd: Ja, oftast 60 minuter, klassade enligt UL eller NT Fire.

Inbrottsfördröjande och brandavskiljande skåp

Vi erbjuder även enklare varianter av skåp för förvaring utan krav på klassat inbrottsskydd.

Värdeskyddsskåp/ värdeförvaringsskåp/ inbrottsfördröjande skåp med oklassat inbrottsskydd

Ett värdeskyddsskåp, även kallat värdeförvaringsskåp, ger ett inbrottsfördröjande skydd åt egendom av mindre värde. De passar i lokaler där många personer rör sig för att inte locka till stöld. Värdeskyddsskåp ska ej förväxlas med värdeskåp. Värdeskåp har ett högre och klassat inbrottsskydd, till skillnad från värdeskyddsskåp/ värdeförvaringsskåp/ inbrottsfördröjande skåp.

För er som inte har något försäkringskrav men önskar ett enklare inbrottsskydd finns oklassade värdeförvaringsskåp i många varianter, t.ex. hotel safe, nyckelskåp, serverskåp, deponeringsskåp och deponeringsboxar.

Inbrottsskydd: Oklassat inbrottsskydd, inga godkända tester har utförts, inbrottsskyddet varierar mycket mellan olika fabrikat och modeller.

Brandavskiljande kassaskåp

Brandavskiljande skåp – brandsäker förvaring av brandfarliga vätskor och kemikalier

Brandavskiljande skåp kallas ibland för kemikalieskåp. Det finns krav på brandavskiljande skåp vid förvaring av brandfarliga vätskor, så som olja, kemikalier, färg och sprayburkar. Behoven finns ofta i matbutiker, industrier, bensinstationer och verkstäder.

Inbrottsskydd: Inget inbrottsskydd
Brandskydd: Brandavskiljande

Kassalådor – för kontanthantering i kassan

Vi erbjuder även kassalådor för kontanthantering i butiker. Det finns kassalådor som kan anslutas till alla vanligt förekommande butiksdatasystem.

Inbrottsskydd: Inget inbrottsskydd
Brandskydd: Inget brandskydd

Lås till kassaskåp

Det finns många lås för kassaskåp, både nyckellås och elektroniska kodlås. Kodlås är ett bättre alternativ då flera personer använder samma kassaskåp. Man slipper risken med borttappade nycklar. Elektroniska lås kan även förses med tidsfördröjning vid öppning, möjlighet att se händelseloggar i efterhand, överfallslarm kopplat till larmcentral, tvåanvändaröppning m.m. Det kan även förses med tidlås så att skåpet inte går att öppna under vissa tidpunkter, t.ex. utanför ordinarie arbetstid.

Vi säljer nyckellås och kodlås till nästan alla förekommande fabrikat av kassaskåp på marknaden.

 

Fastbultning av kassaskåp

För att mindre kassaskåp, som väger under 1 ton, ska få tillräckligt högt inbrottsskydd är det viktigt att de är korrekt förankrade i golv eller vägg. Vid ett inbrott är det annars enkelt för tjuven att bära med sig hela kassaskåpet inklusive det värdefulla innehållet.

Beställer du kassaskåp av oss ser vi till så att både skåp och montage lever upp till gällande krav. Vi hjälper er med både frakt, intransport och fastbultning i hela landet.

 

Öppning av kassaskåp

Om låset till ert kassaskåp krånglar, eller om ni får problem att öppna ert skåp av någon annan anledning, erbjuder vi akutservice för värdeförvaringsenheter. Vi utför kassaskåpsöppning av alla kända fabrikat och har samarbete med värdeförvaringstekniker runt om i landet.

 

Kassaskåp av kända fabrikat

SafeTeam erbjuder kassaskåp av de flesta större fabrikat på marknaden för säker värdeförvaring, exempelvis:

 • Alticon
 • Diplomat
 • Hadak
 • Håbeco
 • Nivex
 • Nordsec
 • Profsafe
 • Rosengrens
 • Robur Safe
 • Scandinavian Safe
 • Topsafe

Effektiv värdeförvaring med SafeTeam

I valet av kassaskåp är det viktigt att er värdeförvaring lever upp till era behov och säkerhetskrav. Dessa kan variera kraftigt beroende på situation. Är ni osäkra vilken typ av kassaskåp ni behöver för era behov? Kontakta SafeTeam så berättar vi mer om vår värdeförvaring och hjälper er hitta rätt kassaskåp med rätt klassificering och säkerhetsnivå för era behov.

Intresserad av kassaskåp?

Det är viktigt att du får rätt kassaskåp för ditt ändamål. Fel skåp gör att dina försäkringsvillkor inte gäller. Vi är experter på kassaskåp och kan guida dig rätt. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

  • Är du privatperson är du välkommen att kontakta någon av våra butiker direkt.
  • När du skickar detta formulär till oss accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.