Brandskyddslösningar som brandlarm, utrymningslösningar, släckutrustning och rökluckor erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.

Pålitligt brandskydd för företag som förebygger, varnar och släcker

Varje timme utbryter en brand på en svensk arbetsplats (enl. arbetsmiljöupplysningen). Om det börjar brinna är era förberedelser avgörande för hur omfattande skadorna blir.

Vi är specialister på brandskydd och kan hjälpa er att ta ett helhetsgrepp om er brandsäkerhet. SafeTeam erbjuder allt ifrån installation och service av brandlarm och rökluckor till olika nödutrymningslösningar, brandskyddssystem och brandsläckare.

Våra brandskyddstekniker utgår från Göteborg och erbjuder installation, service och underhåll inom brandskydd för företag i hela Region Väst.

Vad är brandskydd?

Med brandskydd för företag räknas alla produkter och hjälpmedel som bidrar till att förebygga, varna och släcka en brand på en arbetsplats. Brandskydd delas ofta in i aktivt eller passivt skydd. Som aktivt skydd räknas till exempel brandlarm, brandsläckare och punktsprinkler. Till kategorin passivt skydd hör brandtätning som förhindrar att brandgaser sipprar genom väggar, golv eller tak.

Vad menas med systematiskt brandskyddsarbete?

Enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO, är alla verksamheter skyldiga att genomföra ett systematiskt arbete för att motverka brand. Vad innebär då systematiskt brandskyddsarbete? Ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är en viktig del för att skydda både medarbetare och inventarier vid brand. Det innebär att du och din personal metodiskt går igenom ert brandskydd, ser till att det fungerar som det ska och att alla på företaget vet vilken utrustning de ska använda för att förhindra eller släcka en brand samt känner till alla rutiner för utrymning vid brand.

Gällande brandskydd: vilka regler finns att följa?

I Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) kan du och dina anställda läsa vilka regler som gäller brandskydd. Där står bland annat att ägare och nyttjanderättshavare (hyresgäst/bostadsrättsinnehavare/arrendator) till byggnader och andra anläggningar är skyldiga att ha utrustning för att släcka brand, att vidta åtgärder för att förebygga brand och att hindra eller minska de skador som kan bli konsekvensen av en brand.

Angående brandskydd för företag finns också regler som säger att om det finns risk för att verksamheten kan orsaka en olycka som innebär allvarliga skador på människor eller miljön ska nödvändiga åtgärder tas för att hindra eller begränsa skadorna. Det är anläggningens ägare eller den som utövar verksamhet på anläggningen som är ansvarig för åtgärderna. Ägaren eller verksamhetsutövaren ska i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal.

1 januari 2021 skärpte Arbetsmiljöverket bland annat regler för brandskydd på arbetsplatsen. De skärpta reglerna innebär att det finns krav på rutiner för utrymning som betyder att alla på arbetsplatsen ska ha uppdaterad kunskap om utrymning och utrymningsvägar.

Utbildningar inom brandskydd

Modern och teknisk utrustning ger er rätt förutsättningar för att klara en brand. Men lika viktigt är er personals brandkunskap. Därför erbjuder vi utbildningar inom brandskydd som ger personalen kompetens inom brandsäkerhet för företag, vilket ökar tryggheten på hela arbetsplatsen.

Högt brandskydd uppnås genom en kombination av säkerhetslösningar

Brandskydd är aktuellt inom allt säkerhetsarbete. Tack vare vår breda kompetens kan vi hjälpa er med ett helhetstänk kring brandskyddet i er byggnad.

 • Utrymning + Lås

  Lås- och nödutrymningsprodukter samverkar alltid för en säker evakuering i händelse av brand.

 • Brandlarm + Inbrottslarm + Rökluckor

  Brandlarm och inbrottslarm integreras ofta i samma lösning. Rökluckor kan öppnas automatiskt när brandlarmet går igång.

 • Brandlarm + Kameraövervakning

  Vid utlöst brandlarm kan kamerabilder från platsen följas i realtid. Då är det lättare bestämma vilken larmåtgärd som ska vidtas.

 • Utrymning + Säkerhetsdörrar

  Eld- och rökspridning stoppas med säkerhetsdörrar som står emot brand. Då går utrymningen snabbare.

Brandskydd för företag – en fråga om kunskap och utrustning

Brandskydd för företag handlar inte bara om att ha utrustning för att kunna upptäcka och släcka branden – att personalen vet hur de ska förebygga bränder och att det finns rutiner för underhåll av utrustning är minst lika viktigt. Därför är det av yttersta vikt att ni har regelbundna brandövningar där ni övar släckning av bränder samt evakuering. Det är också viktigt att ni visuellt gör en kontroll av brandskyddsutrustningen en gång per kvartal samt låter en serviceman genomföra en funktionskontroll minst en gång per år.

Fem nödvändiga moment vid kontroll av er utrustning:

 1. säkerställ att relevanta skyltar finns och är synliga
 2. kontrollera att brandsläckare och brandfiltar är lätt åtkomliga
 3. verifiera att brandskyddsutrustningen är funktionsduglig
 4. försäkra er om att brandsläckaren är plomberad
 5. säkerställ att släckpulvret rinner fritt genom att vända på eventuella pulverbrandsläckare för att förhindra att pulvret klumpar ihop sig.

Vilket är det vanligaste misstaget angående företags brandskydd?

SafeTeam har många års erfarenhet av att hjälpa företag med brandskyddsarbete. Under våra besök har vi märkt att det vanligaste misstaget som företag gör gällande brandskydd är att servicen helt enkelt inte sköts – våra brandskyddstekniker har till exempel hittat rökluckor som inte har besiktigats på flera år. Med tanke på allt som behöver göras i den dagliga verksamheten är det lätt hänt att brandsäkerheten faller mellan stolarna.

Ett eftersatt brandskydd är förstås inte bara olagligt, det innebär också en allvarlig risk för att medarbetarna skadas. Upplever ni svårigheter att hinna med service och kontroll för att upprätthålla brandsäkerhet hos ert företag? Kontakta oss.

Enkla råd för att förbättra brandsäkerhet på ett företag:

 • Välj batteridrivna ljus eller LED-ljus istället för levande ljus vid företagsevent och liknande. Elektriska ljus skapar lika god stämning som stearinljus när ni ska pynta arbetsplatsen inför högtider och event.
 • Håll ordning på arbetsplatsen. Papper, kartong och gamla förpackningar som ligger och skräpar blir enkelt bränsle om det skulle börja brinna.
 • Införskaffa timer till plattor eller kaffebryggare. Torrkokning och bortglömda apparater är en vanlig orsak till att det börjar brinna på arbetsplatsen. Genom att installera timer på all elektronik säkerställer ni att inget lämnas påslaget efter arbetstid.
 • Motverka elfel. Se till att alla drar ur laddare till laptops och mobiler när de inte används samt att batterier till elcyklar laddas på ett avskilt ställe där det finns god ventilation och lithiumsläckare.
 • Hantera brandfarliga vätskor/explosiva varor rätt. Säkerställ att inga antändningsbara halter bildas i luften, minska avdunstningsytorna och ventilera bort ångorna. Se också till att det inte finns öppna lågor, heta ytor eller gnistor i närheten.
 • Gör regelbundna kontroller av brandsläckare och brandlarm. En pulverbrandsläckare ska exempelvis vändas upp och ned 1-4 gånger per år för att förhindra att pulvret klumpar ihop sig.
 • Utbilda medarbetarna. Lär personalen hur de utrymmer lokalerna effektivt och hur de använder släckutrustning. Vi erbjuder kurser i nödutrymning och allmän brandskyddsutbildning där det både ingår teoretiska och praktiska delar.

Vanliga frågor om brandskydd

 • Vad kostar det?

  Detta är en av våra vanligaste frågor. Vi vill alltid erbjuda den mest kostnadseffektiva säkerhetslösningen, som passar era behov på bästa sätt. Vi utgår från er miljö, era säkerhetsrisker, era befintliga system, era krav och önskemål. För att kunna lämna pris gör vi ofta ett platsbesök och utför en säkerhetsinventering. Säkerhetsinventeringen erbjuder vi gratis. Under besöket har ni tillfälle att ställa frågor och diskutera era behov med en av våra kompetenta projektörer. Kontakta oss om ni vill boka in ett besök.

 • Säljer ni brandvarnare?

  Ja. Vi säljer vanliga brandvarnare i våra butiker.

 • Vilka åtgärder finns det för att förhindra brand på din arbetsplats?

  Det finns ett flertal åtgärder att ta till för att öka brandsäkerhet på ett företag.
  Till exempel att:

  • Utse en brandskyddsansvarig som strukturerar upp vem som ansvarar för olika delar av brandskyddet.
  • Inventera vilka risker som finns på arbetsplatsen för att både arbetsgivaren och de anställda ska vara medvetna om risker och riskmoment.
  • Genomföra övningar för att säkerställa att alla medarbetare vet var utrymningsvägarna finns och var alla ska återsamlas. Öva gärna även på att släcka en brand.
  • Kontrollera att brandlarm och släckutrustning fungerar minst en gång om året.
  • Säkerställ att alla utrymningsvägar är fria och inte blockeras av exempelvis stolar, växter eller snö under vintern.
 • Vad bör en arbetsplats tänka på för att minimera risken för att en brand ska uppstå?

  Att investera i brandskydd och upprätta ett systematiskt brandskyddsarbete minimerar risken att en brand uppstår och att den sprider sig på arbetsplatsen. Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att du och din personal metodiskt går igenom företagets brandskydd, säkerställer att det fungerar och att alla på företaget har kunskap och tillgång till material för att undvika att det börjar brinna. 

  Enkla råd för att minimera risken för brand är bland annat att hålla ordning och reda på arbetsplatsen. Det betyder till exempel att ni ska undvika att ha papper eller kartong liggandes eftersom det blir till bränsle om en eld skulle uppstå. Välj batteridrivna ljus och LED-ljus istället för levande ljus vid företagsevent och säkerställ att spisplattor och kaffebryggare har timer.

 • Vad är ett bra brandskydd?

  Ett bra brandskydd är att ha brandvarnare/brandlarm på arbetsplatsen, ha nödbelysning som visar vägen vid utrymning och ha tillgång till släckutrustning som brandfilt eller brandsläckare.

  I brandskyddet ingår också brandgasventilering (rökluckor) i trapphus och brandtätning.

  En annan viktig del är att utbilda personalen i hur de ska utrymma lokalen och släcka en eventuell brand. Det kan SafeTeam hjälpa till med. 

 • Vad betyder brandskydd?

  Brandskydd innebär att ha produkter och lösningar som hjälper till att förebygga, varna och släcka vid brand. Nödbelysning, rökluckor, brandlarm, brandvarningssystem och släckutrustning är exempel på brandskydd.

  Brandskydd delas också in i kategorierna aktiva och passiva. Brandvarnare, brandlarm och sprinklersystem är exempel på aktivt skydd, medan brandtätning räknas som ett passivt skydd mot brand.

 • När behövs brandskydd?

  Enligt Boverket ska alla byggnader ha någon typ av byggnadstekniskt brandskydd, men vilka krav som gäller beror på vilken typ av byggnad det är och vad för slags verksamhet som bedrivs där.

 • Hur fungerar ett brandskydd?

  Ett brandskydd förebygger, varnar och hjälper till att släcka branden.

 • Vilket ansvar har fastighetsägaren för brandskyddet?

  Fastighetsägaren har ansvar för att se till att brandskyddet är tillräckligt och att åtgärder vidtagits för att en brand ska förebyggas.

 • Måste man ha en brandskyddsansvarig?

  Enligt lagen om skydd mot olyckor måste alla verksamheter ha en brandskyddsansvarig och föra ett systematiskt brandskyddsarbete.

 • Vem är ansvarig för brandskyddet på en arbetsplats?

  Det är fastighetsägaren och den som bedriver verksamhet i lokalerna som är ansvarig för arbetsplatsens skydd mot brand. Det yttersta ansvaret vilar hos företagets vd, förvaltningschef eller motsvarande.

 • Vem ansvarar för brandskyddet i en hyrd lokal?

  Det är fastighetsägaren tillsammans med den som tillfälligt hyr en lokal som är ansvarig för att det finns relevant utrustning för att kunna släcka branden och rädda liv vid händelse av brand. Ansvaret innebär också åtgärder för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador som kan uppstå i samband med en brand.

 • Vilket brandskydd krävs?

  Enligt lag är alla verksamheter skyldiga att föra ett systematiskt brandskyddsarbete. Det är ett företags förutsättningar och risker som avgör vilken typ av brandskydd som krävs. Exempel på brandskydd är brandvarnare, brandsläckare, rökluckor och brandtätning.

 • Vad bör ett brandskydd innehålla?

  Ett brandskydd för företag bör innehålla utrustning som förebygger, varnar och hjälper till att släcka branden. Brandskyddet ska också förhindra spridning och skador som kan uppstå till följd av eldens härjning.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.

Brandskydd erbjuder vi i Göteborg och Region Väst. Kontakta oss för offert.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer någon av våra trevliga brandskyddsexperter till dig inom kort.

Läs vårt Kunskapsmagasin