Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.

Systematiskt brandskyddsarbete för företag i Göteborg med omnejd

Verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarar enligt lag för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete, ofta förkortat till SBA. Detta för att säkerställa att brandskyddet fungerar och att det finns en organisation som kan agera i en brandsituation. Det spelar ingen roll om det är ett företag, en bostadsrättsförening, förskola, restaurang, fastighetsägare eller industri – att bedriva systematiskt brandskyddsarbete är alltid ett krav.

Ta kontroll över ert systematiska brandskyddsarbete med SafeTeam och skapa tryggare miljöer med vårt digitala verktyg. Vi hjälper er ta fram underlag för SBA (både i digitala och analoga format), utbildar er personal, kan vid behov hjälpa er med SBA-kontroller/SBA-ronder och erbjuder ett komplett utbud av tjänster och produkter inom brandskydd för att åtgärda potentiella brister ni upptäckt genom era kontroller/ronder.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står det att varje verksamhet bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta ska dokumenteras. Dokumentationen bör vara tillräcklig för att kunna säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder (både tekniska och organisatoriska) kan vidtas.

Systematiskt brandskyddsarbete kan med andra ord ses som ett sätt att ha ordning och reda på sitt brandskydd. Det bör bedrivas för alla typer och storlekar av byggnader och anläggningar, dock i varierande omfattning. För mindre kontorslokaler och butiker räcker det ofta med en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en grundläggande, enklare form av dokumentation av relevanta delar av brandskyddet. För mer komplexa industrier, sjukhus och större hotell behövs dock ett mer omfattande brandskyddsarbete med en mer omfattande dokumentation.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för företag

I grund och botten handlar brandskyddsarbete för företag om att ha en god överblick och kunskap om vilket brandskydd som finns i byggnaden och hur de olika tekniska delarna (brandlarm, brandgasventilation/rökluckor, brandtätning, utrymningsvägar, etc) fungerar och samspelar. En verksamhet behöver etablera rutiner för hur, och hur ofta, de olika delarna av brandskyddet ska kontrolleras för att säkerställa funktionen över tid.

Utöver de tekniska delarna så är ett organisatoriskt brandskydd också viktigt, alltså att personalen har den kunskap och förutsättningar som behövs för att kunna agera på rätt sätt vid en nödsituation. Detta är viktigt hos alla företag och verksamheter, men speciellt viktigt för till exempel vård och omsorg, där personalens insats vid utrymning kan vara livsavgörande.

Vad gäller för dokumentationen?

Dokumentationens utformning styrs inte enligt tillsynsmyndighetens behov eller krav. Den är i första hand till för verksamheten själv för att ha ordning och reda i sitt brandskyddsarbete över tid, på ett sätt som inte är personberoende. Däremot kommer sannolikt tillsynsmyndigheten under en tillsyn be om att få se dokumentation för systematiskt brandskyddsarbete.

Det finns inga formkrav för hur brandskyddsarbete för ert företag ska dokumenteras. Har ni redan sedan tidigare en annan form av lednings- eller kvalitetsledningssystem kan systematiskt brandskyddsarbete med fördel integreras i det.

Skriftlig redogörelse för brandskydd

Fram till den 1 januari 2021 fanns det i lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ett krav på att ägare till byggnader och andra anläggningar skulle lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet till sin kommun. Detta krav har tagits bort ur lagen. I och med det upphävs SVRFS 2003:10 föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet såväl som SRVFS 2004:4 allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Notera att denna ändring inte påverkar det ansvar som ägare och verksamhetsansvariga har för brandskyddet. Det ska fortfarande finnas ett skäligt brandskydd som en del av det systematiska brandskyddsarbetet. Kommuner kan också komma att begära ut eller vilja titta på befintlig dokumentation vid en tillsyn av er organisation.

Förebyggande brandskyddsarbete med SafeTeam

SafeTeam erbjuder ett komplett tjänsteutbud för systematiskt brandskyddsarbete där vi kan hjälpa er från start till mål med att etablera ett komplett brandskydd, utbilda er personal och etablera flöden och rutiner för brandsäkerhet inom organisationer av alla storlekar och typer.

Underlag för SBA

Systematisk brandskyddsarbete är numera ofta digitalt, men vi kan även ta fram det som en analog pärm till våra kunder om så önskas.

Digitalt verktyg för SBA

Vi erbjuder ett digitalt verktyg för SBA som ger er fullständig kontroll över ert systematiska brandskyddsarbete. Systemet ger er information om allt som händer och påminner er om vad som behöver göras för ert brandskydd, underlättar egenkontroller och ger en tydlig överblick på rådande status om ert brandskydd samt påminner vid kontroller och avvikelser. Allt från den mobila plattform ni föredrar, när som helst.

SBA-verktyget passar alla storlekar och typer av verksamheter och erbjuder en rad funktioner som underlättar och effektiviserar brandskyddsarbete för företag, bland annat gemensam dokumentation, statistik och rapporter, fullständig riskhantering med mera.

Analog SBA-pärm

För er som föredrar att jobba analogt erbjuder vi även möjligheten att ta fram en analog, traditionell pärm. Det kan passa för en mindre organisation som föredrar att bedriva sitt systematiska brandskyddsarbete i pappersform. Pärmen innehåller då bland annat protokoll över genomförda brandtekniska installationer där ni snabbt och enkelt kan se statusen för ert brandskydd samt ta del av instruktioner för hur egenkontrollerna bör genomföras.

SBA-kontroller/SBA-ronder

Regelbundna SBA-kontroller/SBA-ronder är A och O för brandskyddsarbete inom företag. Systematiska kontroller ger en god översikt av brandskyddet och hjälper er att identifiera potentiella brister. Tillsammans med oss kan ni få hjälp att etablera tydliga rutiner för att utföra SBA-kontroller/SBA-ronder på egen hand, alternativt få hjälp av våra brandskyddstekniker att utföra själva kontrollen/ronden.

Utbildningar

Lika viktigt som modern brandskyddsteknik är er personals kunskap och handhavande. I slutändan går utbildning inte att ersätta med utrustning eller teknik och är en viktig del inom ert systematiska brandskyddsarbete. Vi erbjuder kompletta brandskyddsutbildningar för hur personal inom olika branscher, typer och storlekar av byggnader ska agera vid en brand och hur brandskyddsutrustningen används korrekt. Vi kan skräddarsy en utbildningsdag med just det innehåll inom brandsäkerhet ni önskar fördjupa er inom, eller som vi rekommenderar för att fylla potentiella kunskapsluckor gällande ert brandskydd.

Åtgärder för bristfälligt brandskydd

SafeTeam är specialister på brandskydd och kan hjälpa er ta ett helhetsgrepp om er brandsäkerhet. Utifrån era SBA-kontroller/SBA-ronder hjälper vi er ta fram lämpliga lösningar för att åtgärda potentiella brandrisker och utöka det befintliga brandskyddet för att uppfylla de krav som ställs på brandskyddsarbete för företag. Vi erbjuder allt från installation och service av brandlarm, rökluckor till olika nödutrymingslösningar, brandskyddssystem och brandsläckare.

 

Systematiskt brandskyddsarbete för företag är ett krav – vi hjälper er | SafeTeam

 

 

Processen för systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete består av sju steg:

 1. Ansvar: Förtydliga vem inom organisationen som ska ansvara för brandskyddet.
 2. Organisation: Vilka personer ska ingår i ert förebyggande brandskyddsarbete?
 3. Utbildning: Säkerställ att personalen har utbildningen och kunskapen för att organisationen ska kunna hantera bränder.
 4. Instruktioner & Rutiner: Ta fram rutiner för regler, heta arbeten och andra potentiella brandrisker inom era lokaler.
 5. Dokumentation: Ta fram brandskyddsdokumentation enligt er omfattningsnivå.
 6. Drift & Underhåll: Underhåll brandskyddets alla delar för att säkerställa funktion över tid, till exempel att testa brandlarm, rökluckor, etc.
 7. Kontroll & Uppföljning: För att bibehålla säkerhetsnivån måste både brandskydd och dokumentation för ert brandskyddsarbete kontrolleras och följas upp regelbundet.

 

Vanliga frågor om systematiskt brandskyddsarbete för företag

 • Vem ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet?

  Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete på plats för att säkerställa att brandskyddet fungerar. Behöver ert företag hjälp med brandskyddsarbete, kontakta SafeTeam. Vi erbjuder SBA som tjänst för företag i Göteborg med omnejd.

 • Behövs ett separat system för systematiskt brandskyddsarbete?

  Nej. Systematiskt brandskyddsarbete hos företag och organisationer kan hanteras separat, men kan med fördel integreras med andra system. Detta för att systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om arbetsmiljöarbete och annat kvalitetsarbete. Både struktur och metodik är likt – integrera gärna ert brandskyddsarbete i andra vardagliga rutiner.

 • Hur utförlig behöver SBA-dokumentationen i min organisation vara?

  Behovet av dokumentation gällande brandskyddsarbete för företag styrs i Räddningsverkets allmänna råd. Det som avgör hur utförlig er dokumentation behöver vara är byggnaderna, verksamheten och organisationen. Utöver detta tas även hänsyn till verksamhetens riskbild och risker som finns runtomkring lokalerna.

  Generellt gäller att desto större och mer komplexa byggnaderna är, och desto allvarligare konsekvenserna skulle vara för människa och/eller miljö vid en brand, desto utförligare behöver dokumentationen i det systematiska brandskyddsarbetet vara.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) erbjuder vi i Göteborg och Region Väst. Kontakta oss för offert.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer någon av våra trevliga brandskyddsexperter till dig inom kort.