Brandlarm erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.

Brandlarm räddar liv och egendom

Om det börjar brinna är en tidig upptäckt av branden oerhört viktig. Ett brandlarm reagerar på rök eller värme så att åtgärd kan vidtas och egendom räddas. Brandlarmet aktiverar även utrymningslarmet, så att människor kan sätta sig i säkerhet.

Kvalitetssäkrade och godkända brandlarm

Det ställs höga krav på en säker brandlarmanläggning. Allt ifrån projektering och installation, till kontroll och dokumentation måste vara korrekt utfört. Vi hjälper er med alla dessa delar för brandlarm i Göteborg med omnejd.

Certifierad anläggarfirma av brandlarm

Vi är en SCAB-certifierad anläggarfirma av brandlarm. Det innebär bland annat att vi har ett dokumenterat kvalitetssystem och personal med hög kompetens och erfarenhet. Vår kvalitet kontrolleras regelbundet av externa revisorer. Det blir ert kvitto på kvalitet!

Behörig ingenjör brandlarm

Hos oss jobbar personal med personcertifiering som behörig ingenjör brandlarm. Det säkerställer att vår personal har den utbildning, praktiska erfarenhet och fackkunskap som krävs.

Brandlarm och utrymningslarm

Från ett brandlarm går ofta larmkommunikationen direkt till räddningstjänsten, medan ett utrymningslarm verkar lokalt i fastigheten med syfte att utrymma människor.

Krav på brandlarm direkt till Räddningstjänst

Det är vanligt att det finns krav på att brandlarmet i en byggnad ska vara kopplat direkt till Räddningstjänsten. Men kraven beror på miljö och verksamhet. Ibland räcker det att brandlarmet är kopplat till en väktarcentral.

Krav på utrymningslarm

Brandlarm aktiverar ett utrymningslarm, som påkallar uppmärksamhet och gör att lokalerna kan utrymmas effektivt. Ett utrymningslarm kan även aktiveras av andra orsaker, till exempel en gasläcka eller ett terrorhot. Aktiveringen kan ske automatiskt av brandlarmet, eller manuellt av personer som upptäcker en fara.

 

Brandlarm och utrymningslarm

 

Fördelar med brandlarm för företag från SafeTeam

Behöver ditt företag i Göteborg ett brandlarm är det en god idé att anlita SafeTeam. Vi installerar och servar brandlarm i Göteborgsområdet och hela Region Väst. Vi har funnits i över 50 år och har både kompetens och resurser att installera och underhålla avancerad säkerhetsteknik, däribland brandlarm.

Här är fyra anledningar till varför du ska låta oss installera ert brandlarm i Göteborg:

Vill ni ha hjälp att installera ett brand- eller utrymningslarm, kontakta oss idag.

Så här hjälper vi er med brandlarm i Göteborg och Region Väst

För att ett brandlarm för företag ska vara säkert måste en rad moment utföras med stor skicklighet och noggrannhet. Från kravspecifikation och framtagning av lösning, till installation och driftsättning av brandlarmet. Dokumentation och löpande kontroller måste sedan utföras korrekt för att säkerheten ska bibehållas över tid.

Med SafeTeam som leverantör har ni en trygg och kompetent samarbetspartner genom hela denna process.

Vår projektering ger er rätt brandlarm på rätt plats

Inför en installation av brandlarm för företag krävs en översyn av hela fastigheten. Byggnadens ytskikt, brandbelastning och brandcellsbegränsningar är exempel på sådant som tas i beaktande. Olika myndighetskrav tillsammans med era unika kundkrav är sedan det som avgör hur brandskyddslösningen ska se ut.

I samband med projekteringen besvaras en mängd frågor, exempelvis: Måste brandlarmet vara kopplat till räddningstjänst? Hur ska larmöverföringen ske? Vilken nivå av detektorövervakning krävs? Ska rökdetektorer eller värmedetektorer användas? Ska brandlarmet kombineras med sprinklersystem?

Våra projektörer har hög brandteknisk kompetens. Vi är också vana vid att samarbeta med brandkonsulter när det finns hos våra kunder.

Detta utgår vi ifrån vid projektering av brandlarm för ert företag

När larm ska installeras finns en mängd parametrar att ta hänsyn till. Vid projektering av brandlarmssystem utgår vi bland annat från:

 • Svenska brandskyddsföreningens regelverk (SBF 110)
 • Plan- och bygglagen
 • BBR (Brandskydd i Boverkets byggregler)
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Arbetsmiljölagen
 • Myndighetskrav
 • Försäkringskrav

Vi erbjuder brandlarm med övervakad larmöverföring

En förutsättning för att ert brandlarm för företaget ska vara tillförlitligt är att överföringen av larmsignalerna till räddningstjänst eller väktarbolag kan garanteras. Vi erbjuder övervakad larmöverföring som reagerar automatiskt om störningar i larmkommunikationen skulle uppstå, så att åtgärd kan vidtas.

Vid vår leveransbesiktning skrivs anläggarintyg för ert brandlarm

Som certifierad anläggarfirma av brandlarm kontrollerar vi er installerade larmanläggning. Vid leveransbesiktningen skriver vi alltid ett anläggarintyg. Det är en kvalitetssäkring där vi verifierar att brandlarmet uppfyller de regelverk som finns. Denna egenkontroll är förankrad i vårt verksamhetssystem med arbetsrutiner, vilket säkerställer att det alltid blir gjort.

Vi håller koll på dokumentationen av ert brandlarm

Anläggningsdokumentationen för ett brandlarm är mycket viktig för brandlarmets funktion och kvalitet. Installationen dokumenteras genom anläggarintyg och besiktningsintyg. Service som utförs måste dokumenteras. Regelbundna kontroller, som exempelvis månadsprov och kvartalsprov, måste dokumenteras.

Som ägare av brandlarm för ert företag är ni skyldiga att föra denna typ av dokumentation. Anlitar ni oss för installation och service av ert brandlarm håller vi koll på att all dokumentation blir gjord. Vi sparar kopior på era anläggningspärmar om något skulle hända.

Vi ger stöd åt er anläggningsskötare

En brandlarmanläggning ska alltid ha en anläggningsskötare med tillräcklig kompetens att sköta brandlarmets drift. Ofta är det en vaktmästare, en fastighetsskötare eller någon annan person med brandskyddsansvar hos er. Vi kan hjälpa er personal så att de får rätt Anläggningsskötarutbildning.

Vid överlämning av en nyinstallerad brandlarmanläggning avsätter vi alltid tid med er anläggningsskötare på plats för genomgång och utbildning. Vi fungerar också som kunskapskälla då er anläggningsskötare behöver hjälp med det löpande underhållet.

Vi sköter service och kontroll av ert brandlarm

För att brandlarm hos företag ska behålla sin säkerhetsnivå över tid krävs regelbundna kontroller och service. Dessutom finns lagstadgade krav på att service utförs av behörig personal.

Vi erbjuder kundanpassade serviceavtal för brandlarmanläggningar, vårt s.k. FUNKA-avtal. Utifrån behoven i er anläggning schemaläggs servicebesöken och vår utbildade personal gör de kontroller som krävs hos er.

Exempel på kontroller som ingår i vårt FUNKA-avtal:

 • kontroll av larmpunkter, t.ex. rökdetektorer och larmknappar
 • kontroll av larmöverföring
 • kontroll av styrning av utrymningslarm och andra elektroniska säkerhetssystem
 • utbyte/rengöring av detektorer
 • batteribyten.

Detektorer i ett brandlarmsystem

Det är detektorerna i ett brandlarmsystem som reagerar på en brand. Det finns detektorer som känner av rök, värme, lågor eller CO-gas. Detektorerna väljs utifrån vilken miljö de ska skydda. Känsligheten avgör hur snabbt en brand upptäcks, men måste också anpassas så att onödiga falsklarm undviks.

Detektorer för svåra miljöer

I svåra miljöer är det extra viktigt att rätt detektorer används i brandlarmsystemet. Det kan vara en miljö med mycket damm, exempelvis en ladugård eller ett stall. En vanlig rökdetektor blir då lätt smutsig och avger onödiga falsklarm, medan en värmedetektor kanske reagerar för långsamt. I serverrum och datahallar kan liknande problem uppstå.

Det kan också vara en miljö där det finns extra hårda krav på tidig upptäckt av en begynnande brand, som exempelvis ett garage med krav på tidig upptäckt av bilbränder.

I svåra miljöer kan aspirerande rökdetektorer vara en lösning. En aspirerande rökdetektor leder luft genom ett rörsystem med filter, vilket möjliggör en mer noggrann mätning av partiklar i luften. Detektorerna larmar då med större säkerhet vid brand.

Brandlarm med fasadövervakning

För att tidigt kunna upptäcka en brand utanför en byggnad används detektorer som övervakar fasaden. De kan exempelvis larma om det brinner i en soptunna på utsidan som hotar byggnaden.

 

Våra smarta brandlarm

Många automatiska funktioner kan byggas in i en brandlarmanläggning för ökad säkerhet. Brandlarmet kan exempelvis:

 • aktivera utrymningslarm och andra varningssystem
 • stänga av ventilation och luftkonditionering för att minska brandspridning
 • öppna rökluckor för att släppa ut farlig rök
 • starta sprinklersystem
 • stänga branddörrar
 • låsa upp nödutgångar
 • tända belysning.

Konventionella och adresserbara brandlarm för företag

Ett brandlarmsystem kan byggas upp på många olika sätt. System kan delas in utifrån brandceller i olika sektioner. I varje sektion finns ett antal detektorer. Ett sådant system kallas för konventionella brandlarmsystem.

Brandlarm kan även delas in på en mer detaljerad nivå, där varje detektor får en unik adress. Det kallas för adresserbara brandlarmsystem. Med adresserbara brandlarm kan man se exakt var larmet indikerar en händelse, och larmåtgärden kan på så sätt bli mer effektiv.

Vi installerar brandlarm av följande fabrikat:

 • ESMI/Pelco
 • Notifier
 • Ziton
 • Aritech

Anlita SafeTeam för att installera ert brandlarm

Vi startade som en liten låssmedsfirma på 60-talet och sedan dess har vi vuxit till ett av Sveriges större säkerhetsföretag med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. SafeTeam erbjuder allt från lås, inbrottslarm, passersystem, kamerabevakning och dörrautomatik. I Göteborg har vi dessutom avdelningar som är specialiserade på brandlarm och brandskydd. Våra brandlarmsexperter utför installationer i Storgöteborg och hela Region Väst.

Anlitar ditt företag oss för installation av brandlarm i Göteborg och Region Väst kan du känna dig trygg med att få en service utöver det vanliga. Vår höga servicenivå och genuina omtanke om våra kunder ligger oss mycket varmt om hjärtat ー vi kallar det för Service i Särklass, vilket är kärnan i vår värdegrund.
Har du frågor om brandlarm i Göteborg eller vill veta mer om våra andra tjänster? Kontakta SafeTeam.

Vanliga frågor om brandlarm

 • Vårt brandlarm står och tjuter. Hur gör vi för att återställa det?

  På många brandlarmcentraler finns en nyckel som man behöver vrida på för att återställningsknappen ska fungera. Vid brandlarmcentralen ska det även finnas en manual med förenklat handhavande kring hur man tystar, kvitterar och återställer sitt brandlarm. Ofta ligger manualen i ett skåp under larmcentralen. Vi bistår gärna med hjälp, ring oss så guidar vi er.

 • Vi ska ha utrymningsövning och behöver stänga av larmöverföringen till räddningstjänsten. Kan ni hjälpa oss?

  Ja, självklart. Vi kan hjälpa er på distans via telefonsupport. Vissa brandlarm kan vi gå in och fjärrstyra. Vid behov kan vi även komma ut till er och närvara vid utrymningsövningen.

 • Kan ni ta hand om brandskyddet för HVB-hem?

  Ja. Vi erbjuder brandlarm i Göteborg med omnejd i kombination med andra brandskyddsåtgärder, som till exempel släcksystem, nödljusarmaturer och utrymningsskyltar.

 • Vad är skillnaden på utrymningslarm och brandlarm?

  Ett brandlarm reagerar på värme eller rök och aktiverar en eller flera larmåtgärder. En larmåtgärd brukar vara ett utrymningslarm som påkallar uppmärksamhet för alla som befinner sig i fastigheten.

 • Erbjuder ni talande utrymningslarm?

  Ja. Ett talat utrymningslarm påkallar uppmärksamhet genom ett röstmeddelande i högtalare istället för en tjutande siren.

 • Vad ska man prioritera om brandlarmet går?

  Om brandlarmet går ska du:

  1. Rädda de som befinner sig i livsfara, men inte utsätta dig för onödiga risker.
  2. Krypa ut från lokalen om den är rökfylld.
  3. Stänga alla dörrar bakom dig för att sakta ner brandförloppet.
  4. Varna alla som kan tänkas hotas eller påverkas av branden.
  5. Ringa 112 och möta upp räddningstjänsten när de kommer.

  Om branden är liten kan du försöka släcka den med brandsläckare eller brandfilt. Utsätt dig dock aldrig för några onödiga risker.

Har du en annan fråga?

Vi är cirka 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.

Larmtekniker svarar på frågor om larm och CCTV

Brandlarm erbjuder vi i Göteborg och Region Väst. Kontakta oss för offert.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.