Överfallslarm för företag ökar tryggheten på er arbetsplats

På många arbetsplatser hamnar personalen ibland i hotfulla situationer. Det är en del av mångas vardag och händer inom allt från detaljhandeln, vårdinrättningar, socialkontor, sjukhus etc. Ett överfallslarm eller bråklarm kan ofta öka tryggheten på arbetsplatsen och förhindra att någon skadas i sådana incidenter.

Vad är ett överfallslarm?

Ett överfallslarm är ett larm som används för att snabbt kalla på hjälp. Larmet kan vara trådlöst eller fastmonterat.

Begreppet överfallslarm används ofta för många typer av personlarm. Men inom säkerhetsbranschen finns det en tydlig distinktion mellan överfallslarm och andra personlarm, som exempelvis bråklarm, assistanslarm, paniklarm eller nödlarm.

Överfallslarm: larmar alltid polisen

Med ett överfallslarm påkallas alltid polis, som i regel rycker ut omedelbart. Det rör sig då ofta om ett pågående rån eller farligt våld.

Bråklarm: larmar väktare, kollegor eller servicepersonal

För mindre hotfulla, men otrygga, situationer finns andra typer av larm som påkallar hjälp av väktare, kollegor eller servicepersonal. Även i dessa situationer kan ett vaktbolag ringa till polisen om situationen kräver det, men oftast skickas istället väktare eller kollegor till platsen. Vanligtvis går dessa larm under benämningen bråklarm, men det kan också röra sig om assistanslarm, paniklarm eller nödlarm.

Trådlösa knappar som endast tjuter kallas ibland – lite missvisande – för överfallslarm

För privatpersoner finns även trådlösa knappar som man kan bära med sig, som tjuter vid knapptryck. Dessa larm är inte uppkopplade någonstans, utan är endast till för att påkalla uppmärksamhet från omgivningen. Dessa trådlösa larmknappar för privatpersoner säljs inte av SafeTeam.

Överfallslarm för företag håller medarbetarna trygga | SafeTeam

Överfallslarm för företag

Varje arbetsgivare har en lagstadgad skyldighet att värna om sina anställda och måste se till så att det finns policys och system på plats för att garantera att de alltid är trygga på sin arbetsplats. Överfallslarm för företag erbjuder organisationer ett sätt att se till så att någon kontaktas och tillkallas vid en nödsituation för att förhindra eskalering och ytterligare skada.

Sjukhus/vårdinrättningar/psykiatrin

Riskfyllda arbetsplatser där överfall ibland sker, finns inom sjukhus, vårdinrättningar, psykiatrin och hälsovårdsområden. Detta på grund av att dessa platser måste ha en öppenhet och tillgänglighet för alla. Bidragande faktorer kan även vara höga stressnivåer för patienter, familjer och vänner såväl som de anställda.
På sådana riskfyllda platser är det extra viktigt att det finns ett pålitligt system på plats som personalen kan använda sig av vid hotfulla situationer och överfall.

Detaljhandel/butiker och hotell

Även inom handels- och hotellbranschen finns krav på öppenhet för kunder och besökare som ibland kan leda till hotfulla situationer. I en butik eller på ett hotell är det också vanligt med ensamarbete, speciellt under kvällar och helger, och då är det viktigt att personalen kan larma om något händer.

Industri och tillverkning

På arbetsplatser inom industrin kan olika typer av nödlarm aktiveras vid fara för personskador eller tekniska problem.

Vem behöver ett överfallslarm/personlarm?

Alla som har ett arbete där man ibland är ensam, eller jobbar i en riskutsatt yrkesgrupp, kan behöva ett överfallslarm eller bråklarm. Det kan exempelvis passa för:

 • sjuksköterskor
 • socialarbetare
 • poliser
 • skogsarbetare
 • ministrar
 • tågkonduktörer
 • fastighetsskötare
 • tekniker
 • brandmän
 • ambulansförare
 • jurister
 • mäklare
 • präster
 • butikssäljare.

Larmknapp – Vad ska hända när man trycker på larmknappen?

Gemensamt för alla överfallslarm och bråklarm är någon form av larmknapp. Det kan vara en fastmonterad knapp, som exempelvis finns i kassan i butiker. Det kan även vara en trådlös knapp som man kan bära med sig i fickan. Det finns även larm där larmknappen utgörs av en APP i mobiltelefonen.

Vid investering i en säkerhetslösning med larmknappar är det viktigt att noga gå igenom syftet. Hur ska man komma åt larmknappen vid en nödsituation? Till vem ska larmet gå? Och vilka tekniska åtgärder ska aktiveras?

Det är också viktigt att tänka på vilken bekräftelse den som larmat ska få efter att larmknappen tryckts på. Helst ska systemet signalera, exempelvis med en vibration, som bekräftar att larmet reagerat och att hjälp är på väg.

Tyst eller ljudligt larm

Ett överfallslarm eller annat personlarm kan reagera tyst eller ljudligt. Jobbar man exempelvis på ett socialkontor eller en bank vill man oftast ha ett diskret larm som påkallar hjälp, men inte forcerar eller triggar själva överfallet. Jobbar man däremot vid en maskin och skadar sig vill man ofta ha både högt ljud och blixtljus så att kollegor runt omkring uppmärksammar detta omedelbart.

Snabb händelsekedja

Vid investering i överfallslarm och andra personlarm är det också viktigt att tänka igenom vilka händelser som ska aktiveras vid ett larm. Först och främst – vem ska agera vid ett larm och hur? Ska larmet gå till kollegor, säkerhetschef, servicepersonal, vaktbolag eller polis?

För det andra – tänk igenom vilken övrig säkerhetsteknik som ska reagera då larmet aktiveras. Här är det egentligen bara fantasin som sätter stopp, en stor mängd automatiska händelsekedjor är möjliga.

Några exempel på vad ett överfallslarm/bråklarm kan styra:

 • låsa dörrar
 • stänga av passersystem
 • starta kameror
 • låsa kassaskåp eller värderum
 • tända eller släcka belysning
 • aktivera dimridå
 • m.m.

Larmprocessen vid ett överfallslarm/bråklarm

Hela larmprocessen ska bygga på trygghet, för såväl er personal, som för ansvariga som vet att det finns en tydlig åtgärdsplan vid otrygga situationer.

Kommunikation och krisplaner

Mycket i den omedelbara insatsen ska kicka igång automatiskt – så att hjälp kommer, ett pågående brott avbryts och en eventuell gärningsperson kan gripas.

Personer som råkat ut för rån, våld eller annan otrygghet behöver stöd. Krishantering och företagshälsovård bör finnas med i ert planerade upplägg.

Om något händer behöver ni även ha beredskap för att ta hand om verksamheten och er lokal, så att ert arbete störs så lite som möjligt. En plan för att återstarta er verksamhet och återställa er lokal behöver finnas.

Uppföljning, rapportering och statistik

Med ett larmsystem för otrygga händelser får ni mycket tekniska möjligheter att följa upp statistik kring vad som händer. Använd den! Mycket kan förbättras om man för statistik över inträffade incidenter, och följer upp dem. Även små incidenter bör följas upp, för att begripa vilka trygghetsinsatser som behöver göras.

Förebygga överfall, rån och hot

Och det allra bästa är såklart att förebygga så mycket man kan, så att överfall, hot, rån och annan otrygghet minimeras. Ta hjälp av SafeTeams kompetens för säkerhetslösningar som passar er verksamhet.

Trådlöst eller trådbundet larm

Vi erbjuder både trådlöst överfallslarm/bråklarm och trådbundna alternativ. Vilket som är det bästa alternativet beror på er verksamhet och vilka krav som ställs där, samt vilken typ av larmknapp ni behöver. Enkelt sett finns det tre typer av larmknappar:

 • Fastmonterad larmknapp: I exempelvis en butik är det vanligt med en larmknapp i kassan.
 • Handburet personlarm: Personal kan bära en trådlös larmknapp i fickan.
 • Larmknapp i mobilen: Det finns även trådlöst överfallslarm där en APP i mobilen fungerar som larmknapp.

Är du osäker på vilket som passar er bäst hjälper vi er att hitta bästa lösningen baserat på era behov och förutsättningar.

Olika typer av personlarm som kallar på hjälp

Vi erbjuder olika typer av larm för er personal. Här har vi sammanställt de vanliga typerna av överfallslarm/bråklarm/personlarm för olika nödsituationer. Kontakta oss, så guidar vi er rätt.

Ett överfallslarm med larmknappar till polisen.

Överfallslarm

Överfallslarm är en larmknapp att trycka på vid hot, överfall, pågående rån eller farligt våld. Larmet ansluts till ett vaktbolag som i sin tur alltid ringer polis. Ofta tillkallas även väktare. Dessa larm kan vara fastmonterade eller trådlösa. En vanlig placering är i kassan i en butik.

Bilden på överfallslarmet är ett exempel, larmknapparna kan se annorlunda ut.

Bärbart bråklarm för hjälp vid hotfulla situationer.

Bråklarm

För mindre hotfulla, men otrygga situationer, kan bråklarm vara ett bra alternativ. Det kan t.ex. handla om att man vill ha hjälp att avvisa en person. Ett bråklarm är uppkopplat till ett vaktbolag som i sin tur oftast skickar ut väktare. Ibland kan även personal ringas upp för att bege sig till personen som larmade.

Bilden på bråklarmet är ett exempel, larmknapparna i ett bråklarm kan se olika ut.

Larmknapp för att kalla på assistans från väktare, kollegor eller vårdpersonal.

Assistanslarm

Assistanslarm är ett samlingsnamn för att påkalla assistans. Det kan vara assistans från väktare, likt ett bråklarm. Men oftast påkallar ett assistanslarm hjälp av vårdpersonal eller kollegor. Assistanslarm kan gå via vaktbolag, men är ofta ett lokalt larm som t.ex. piper i ett annat rum.

Bilden på assistanslarmet är ett exempel, larmknapparna i ett assistanslarm kan se olika ut.

En larmsökare för kommunikation till kollegor inom arbetsplatsen.

Larmsökare

För larm på t.ex. sjukhus, socialtjänst, försäkringskassa, skatteverket, hotell och liknande är larmsökare ett bra alternativ. Larmsökare kan användas inom ett geografiskt begränsat område inomhus. Larmsökare larmar till varandra och har även kontakt med positioneringsmoduler i fastigheten. Vid larm skickas en signal ut till alla som har en larmsökare, dessa kan se i vilket rum personen som larmat befinner sig samt vem som larmat. Larmen kan även skickas till vaktbolag som skickar väktare eller ringer polis.

Bilden på larmsökaren är ett exempel, larmsökare kan se olika ut.

Larm med GPS för positionering.

GPS-larm

GPS-larm är ett trådlöst larm som kan bäras var som helst. GPS-larmet håller koll på position och skickar ofta larm till vaktbolag som larmar ut väktare, kollegor eller polis, beroende på hotbild och situation. GPS-larm fungerar utmärkt utomhus, men det gäller att tänka till – larmet behöver fri sikt mot himlen för positionering. I t.ex. tunnelbanan, ett köpcentrum eller andra utrymmen inomhus, fungerar inte alltid signalen och felaktig position kan då ges.

Bilden på GPS-larmet är ett exempel, larmknapparna i ett GPS-larm kan se olika ut.

Personlarm, även kallat överfallslarm med GPS.

Personlarm

Personlarm används ofta som alternativt begrepp för överfallslarm med GPS-funktion.

Bilden på personlarmet är ett exempel, larmknapparna i ett personlarm kan se olika ut.

Nödlarm med larmknapp, även kallat hisslarm.

Nödlarm

Nödlarm används ofta i hissar som s.k. ”hisslarm” eller i frysrum. Här handlar det om att larma ut väktare eller personal för att hjälpa en person som t.ex. blivit inlåst. Hisslarm går ofta till hissföretaget som sköter service på hissen, t.ex. Kone eller Otis, eller till ett vaktbolag.

Bilden på nödlarmet är ett exempel, larmknapparna i ett nödlarm kan se olika ut.

Paniklarm som t.ex. kan låsa upp en nödutgång.

Paniklarm

Paniklarm används ofta som alternativt begrepp för nödlarm, med samma innebörd. Men ett paniklarm kan också vara en knapp för att låsa upp en nödutgång.

Bilden på paniklarmet är ett exempel, larmknapparna i ett paniklarm kan se olika ut.

Trygghetslarm för äldrevård..

Trygghetslarm

Trygghetslarm för hemtjänsten säljs inte av SafeTeam.

Trygghetslarm är en larmknapp som används i äldrevården, ofta kombinerat med en basenhet som har dubbelriktat tal. Larmet skickas ofta till regionernas egna larmcentraler, SOS Alarm eller vaktbolag. Dessa larmar i regel ut hemtjänstpersonal.

Bilden på trygghetslarmet är ett exempel, larmknapparna i ett trygghetslarm kan se olika ut.

Investera i ett överfallslarm med GPS eller andra funktioner

Det bästa överfallslarmet är det larm som skräddarsytts för era behov och förutsättningar. Kontakta SafeTeam för att köpa överfallslarm och få en behovsanpassad helhetslösning som både ökar tryggheten och lönsamheten på er arbetsplats.

Vi har tryggat företag sedan slutet av 60-talet och i vårt sortiment hittar ni även inbrottsskydd, tjänsten övervakad larmöverföring samt andra säkerhetslösningar för både kontor och lokaler.

Vanliga frågor om överfallslarm

 • Vad är bästa överfallslarmet för företag?

  Det bästa överfallslarmet för företag ska vara anpassat till såväl era tekniska behov, som till era mänskliga behov. Tekniska behov styr bl.a. om larmet ska vara trådlöst eller fastmonterat, vilken positioneringsteknik som är lämplig, om ni har behov av medlyssning och kamerabevakningsbilder m.m. Mänskliga behov handlar om hur larmet bidrar till trygghet, hur hotbilden och platsen ser ut osv. Ta gärna del av vår Checklista vid investering i överfallslarm för att läsa mer om hur det bästa larmet för just ert företag ser ut.

 • Är ett överfallslarm kopplat till polis?

  Ja. Ett överfallslarm påkallar alltid polis, till skillnad från andra typer av personlarm, bråklarm, nödlarm etc. Larmets koppling till polis går oftast via en larmcentral. Om situationen kräver det kan polis kallas till platsen även vid bråklarm och nödlarm, men oftast skickas då istället väktare eller servicepersonal. Det är just kopplingen till polisen som särskiljer ett riktigt överfallslarm från andra typer av bråklarm.

 • Hur fungerar överfallslarm med GPS?

  Ett överfallslarm med GPS håller koll på position och är trådlöst och bärbart. Det fungerar bra utomhus, så länge det har fri sikt mot himlen för GPS-positionering.

 • Vad är personlarm?

  Ett personlarm skickar ofta larm till vaktbolag som vidtar olika åtgärder beroende på hotbild och situation. Det finns personlarm med GPS-funktion för ökad trygghet.

 • Hur högt låter ett överfallslarm?

  Ett överfallslarm kan tjuta högt för att påkalla uppmärksamhet. Men det kan också reagera helt tyst för att inte provocera en situation eller gärningsperson. Hur överfallslarmet på ert företag ska låta beror på er verksamhet och era behov.

 • Hur använder man ett överfallslarm?

  Genom ett enkelt knapptryck kan personalen snabbt kalla på hjälp. Ett överfallslarm tillkallar polis medan ett bråklarm kontaktar väktare, kollegor eller servicepersonal.

 • Hur fungerar överfallslarm?

  När larmet aktiveras startar en kedja av händelser. Det kan handla om att polis tillkallas, att väktare kontaktas, att kameror startar eller att en siren tjuter. Tala med oss för att få ett larm som fyller ert företags behov.

 • Är överfallslarm bra?

  En knapp som larmar vid överfall ökar tryggheten på arbetsplatsen vilket ger en bättre arbetsmiljö. Det finns flera olika typer av larm – vissa tillkallar polis på ett diskret sätt för att inte eskalera en hotfull situation, andra larmar högljutt för att uppmärksamma omgivningen på vad som sker.

 • Var kan jag köpa överfallslarm?

  Du och ditt företag kan köpa överfallslarm i form av exempelvis larmknappar som monteras fast i kassor och handburna personlarm via oss. Trygghetslarm för hemtjänsten kan ni däremot inte köpa via SafeTeam. 

Har du en annan fråga?

Vi är cirka 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan!

Larmtekniker svarar på frågor om larm och CCTV

Detta verkar intressant! Jag vill ha en kostnadsfri offert på överfallslarm.

Vi hjälper er med överfallslarm för ert företag. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.