Rökluckor erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.

Röklucka på tak eller i trapphus ventilerar bort den farliga röken

Rökluckor ventilerar ut farlig brandrök från en byggnad för att förenkla både evakuering och släckningsarbete. Ventilationen sänker temperaturen, minskar risken för att branden sprider sig och begränsar rökskadorna i byggnaden. Därför är en röklucka en viktig del av brandskyddet och i många fall ett krav.

Vi hjälper er att förebygga brandolyckor genom både installation och service av rökluckor.

Farlig rök ventileras ut

Varje år sker många bränder i Sverige, i såväl bostäder som hos företag. Bränderna leder till stor materiell skada och dessvärre även att människor omkommer varje år. Den vanligaste brandorsaken är att någon har glömt att stänga av spisen, tätt följt av tekniskt fel eller att det börjat brinna i skorstenen. Även om elden är farlig är det främst brandröken som ligger bakom de flesta dödsfall. Brandrök kan innehålla upp till 60 olika kemiska ämnen beroende på vad som brinner och därför är det viktigt att rök och brandgaser snabbt ventileras ut med hjälp av en röklucka i trapphus eller på taket.

Så fungerar rökluckor

Brandgasventilatorer, även kallade rökluckor, möjliggör brandgasventilation och är många gånger en förutsättning för en säker utrymning vid brand och snabb släckinsats. I en byggnad utan ventilationsluckor kan annars ofullständigt förbrända gaser bildas – brandgaserna kan sedan leda till en explosion eller att branden sprider sig ytterligare.

För att rökluckor ska fungera optimalt ska de vara placerade högt upp i byggnaden eftersom brandgaser enligt naturlagarna alltid strävar uppåt. Vid en brand öppnas luckorna och sedan kan räddningstjänsten, med hjälp av fläktar underifrån, pressa ut röken.

Röklucka tak

En röklucka för tak öppnas antingen utåt/uppåt eller inåt/nedåt. Det är vanligt att brandgasventilatorn öppnas med hjälp av ett smältbleck som aktiverar öppning vid 72 grader. Men det är också vanligt att öppna en röklucka med hjälp av en elmotor eller hållmagnet. Elektriskt styrda rökluckor med hållmagnet kan även öppnas med en knapp från gatuplan.

Röklucka trapphus

Var rökluckan är placerad beror på när byggnaden uppfördes. Det vanligast förekommande är röklucka på tak, men det kan också finnas röklucka i trapphus. Om ventilationsluckan är placerad i trapphuset är det vanligt att det sitter en röklucka på en fasad, en vägg eller i taket. Då röken stiger uppåt är brandgasventilator i form av en lucka på taket det mest effektiva alternativet. För att öppna en röklucka som sitter i trapphuset används antingen ett automatiskt system eller en manuell öppning.

I källargångar används ofta fasadluckor för att ventilera ut brandgaser.

Komfortventilation som kombineras med rökluckor

En röklucka i tak kan ibland höra samman med byggnadens dagliga ventilation. Byggnadens ventilationssystem får då ett dubbelt syfte; att bidra till ett behagligt inomhusklimat, såväl som att ventilera ut farliga brandgaser om det börjar brinna. I större byggnader med ljusgårdar med motorstyrda fönsterautomatiker är detta vanligt förekommande.

Röklucka på tak i ett trapphus | SafeTeam

 

Fördelar med rökluckor

 • förenklar utrymning och minskar brandens värmeexponering gentemot människor.
 • förbättrar sikten och minskar värmeexponeringen för rökdykare, vilket underlättar räddningsinsatsen.
 • gör det enklare att grovstäda brandplatsen till en torr och rökfri miljö (restvärdesräddning).
 • begränsar brandens värmepåverkan på byggnaden.
 • kan vara ett ekonomiskt alternativ för daglig ventilation.

Här krävs rökluckor – enligt lag

Enligt Boverkets byggregler, BFS, som utgår från Plan- och bygglagen, PBL, måste byggnader med tre eller fler våningsplan utrustas med röklucka i trapphus eller på taket då trapphuset antas användas av räddningspersonal. Brandgasventilator ska även finnas i varje brandcell på vinden som används som förrådsutrymme om byggnaden har fler än fyra våningsplan.

Även i hisschakt ska det finnas rökluckor enligt krav från Boverkets byggregler. I BFS 2011:26 står att läsa att hisschakt ska utformas så att skydd mot brand och brandgasceller upprätthålls.

Rökluckor räddar liv – förutsatt att de fungerar!

Rökuckor som ventilerar bort giftiga brandgaser är en förutsättning för en säker evakuering så glöm inte att de också kräver regelbundet underhåll. Speciellt om de är utsatta för sträng kyla och snö, korrosiv atmosfär eller kraftig nedsmutsning.

Vi hjälper er med allt från nymontage till reparation och underhåll av alla typer av rökluckor – oavsett om det gäller röklucka på fasad, vägg eller tak. Har ni frågor gällande installation av röklucka, pris eller vilka krav som gäller – kontakta oss.

Frågor om kostnaden för att byta ut äldre system för brandgasventilation mot modernare alternativ är vanliga. Skicka gärna en bild på er nuvarande röklucka, då blir pris lättare att uppskatta.

Viktigt att förhindra fallolyckor

Rökluckor räddar liv, men de kan också utgöra en allvarlig risk för fallolyckor om de öppnas åt “fel” håll. För att förhindra allvarliga olyckor med dödlig utgång öppnas en modern röklucka på ett tak utåt/uppåt. Många äldre rökluckor öppnas dock fortfarande inåt/nedåt och vi på SafeTeam rekommenderar att de byts till en säkrare och modernare variant, snarast.

Det är heller inte ovanligt att vi upptäcker att rökluckor saknar fallskydd när vi gör en inspektion. En lucka utan fallskydd kan få allvarliga konsekvenser. Det har till exempel hänt att ungdomar klättrat upp på tak till skolbyggnader eller fabrikslokaler och omkommit när de ramlat igenom en brandventilator utan fallskydd. Se därför alltid till att det finns fallskydd monterat.

Vem är ansvarig för rökluckorna?

Ägare eller innehavare av en fastighet eller anläggning ansvarar för att brandventilationsutrustningen fungerar. Underhåll av rökluckor ska utföras i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor, Arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler, vanligtvis en gång per år. Inspektionen ska dokumenteras för att säkerställa att era rökluckor motsvarar de krav som ställs.

Vänder du dig till oss kan du vara säker på att behörig personal tar hand om denna service av era rökluckor. Ett enkelt sätt att sköta underhållet av er brandgasventilation är genom ett serviceavtal.

I vårt sortiment finns också andra typer av brandskydd som till exempel brandlarm, nödbelysning, punktsprinkler och släckutrustning.

SafeTeam erbjuder montage och service av rökluckor

Vanliga frågor om rökluckor

 • När behövs rökluckor?

  I Plan- och bygglagen står det uttryckligen i vilka fall brandsventilatorer behövs. Exempelvis behöver byggnader med tre eller fler våningsplan ha ventilationsluckor i trapphuset. Kravet på att kunna ventilera bort farlig rök fanns redan i Kungliga byggnadsstyrelsens anvisningar 1946:1 där det står att “Trapphus bör vara försett med mot det fria vettande fönster eller röklucka, öppningsbar från våningsplanet”.

 • Vad gör en röklucka?

  Rökluckor ventilerar bort farliga brandgaser för att minska explosionsrisken, sänker temperaturen i lokalen och förbättrar sikten. Ventilation av brandgaser är en förutsättning för en trygg evakuering samt gör räddningstjänstens arbete säkrare.

 • Hur stänger man en röklucka?

  För att stänga en manuell röklucka på taket behöver man fysiskt ta sig upp på taket för att stänga luckan. Motorstyrda luckor stängs via en knapp i trapphuset. Utsikten att slippa momentet med att ta sig upp på taket har gjort motorstyrda brandgasventilatorer allt vanligare. Rökluckor som är placerade i trapphuset stängs manuellt i trapphuset. Kontakta oss för hjälp med installation och service av röklucka i trapphus eller på tak.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.

Montage och service av rökluckor erbjuder vi i Göteborg och Region Väst. Kontakta oss för offert.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer någon av våra trevliga brandskyddsexperter till dig inom kort.