Dörr med ASSA lås och Axema kodlås.

Vad är ett godkänt lås?

För att er låsning ska uppfylla försäkringskrav och myndighetskrav är det viktigt att ha koll på regelverken kring skyddsklasser, låsklasser och godkänd låsning. Här går vi igenom några viktiga begrepp kring hur man definierar en säker låsning.

Skyddsklasser

Svenska Stöldskyddsföreningen har, på uppdrag av Svensk Försäkring, gett ut SSF200. Detta är ett regelverk för mekaniskt inbrottsskydd, som innefattar lås. Även övrigt fysiskt skydd i omslutningsytan, som väggar, tak och golv, inkluderas i SSF200. Här anges tre olika skyddsklasser: skyddsklass 1, 2 och 3. Verksamheter hänvisas till någon av dessa tre skyddsklasser beroende på mängden stöldbegärlig egendom som förvaras. De flesta försäkringsbolag hänvisar till denna indelning.

Vilken skyddsklass er verksamhet tillhör framgår av ert försäkringsvillkor.

Låsklasser

Det finns även en standard som definierar olika krav på själva låsprodukterna, SSF 3522. Här delas låsenheter och förstärkningsbehör in i olika låsklasser beroende på produkternas inbrottsskyddande funktion. Från Låsklass 1, som används där det finns lägre krav på inbrottsskydd, upp till Låsklass 5, som används där kraven på inbrottsskydd är extra höga.

I skyddsklasserna hänvisas det till de olika låsklasserna.

Godkänd låsenhet

Man använder också benämningen godkänd låsenhet. Med det menar man att låshus, slutbleck, cylinder och förstärkningsbehör lägst ska uppfylla kraven i Låsklass 3 i SSF 3522. De olika komponenterna klassas var för sig, men måste också uppfylla kraven tillsammans. Kombineras de på fel sätt klassas låset ändå inte som en godkänd låsenhet, trots att komponenterna är godkända var för sig.

I skyddsklass 1 och 2 krävs lås i lägst låsklass 3. I skyddsklass 3 krävs två sådana låsenheter per dörr.

 

För att vara en godkänd låsenhet krävs också att låset endast ska kunna låsas och låsas upp med nyckel från båda sidor av dörren. D.v.s. det ska inte gå att låsa upp enbart med vred från insidan. Anledningen är att flyktvägen för en eventuell inbrottstjuv ska försvåras.

Idag är vissa moderna lås utformade så att de uppfyller detta krav. Men förr krävdes sju- eller niotillhållarlås som komplement till cylinderlås för att leva upp till detta.

Helheten måste bli rätt för att låsningen ska vara godkänd

Viktigt att tänka på är att det även kan ställas skyddsklasskrav på dörrarna som låsen är installerade i, samt väggar, tak och golv runt omkring. Ett vanligt misstag är att man köper en klassad och godkänd dörr, utan att tänka på att låsenheten och det övriga omslutningsskyddet också måste uppfylla skyddsklasskraven. En säker dörr med fel lås, monterad i en klen vägg, ger en falsk säkerhet. SSF200 är en helhet med flera olika pusselbitar som alla måste vara rätt för att skyddsklasskraven, inklusive låsningen, ska vara godkänd.

 

Ta gärna hjälp av SafeTeams expertis för att få en säker och godkänd låsning. Välkommen att kontakta oss!

Relaterade områden:

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin