Öka tryggheten för butikspersonal

Att arbeta brottsförebyggande i butik leder inte bara till färre stölder utan också till tryggare personal. I den här artikeln undersöker vi hur du kan göra butikspersonalen tryggare. Vi tar brottstriangeln till vår hjälp.

Brottslighet är ett ökande problem för handlare. Enligt branschorganisationen Svensk Handel nåddes en ny toppnivå under 2021. Det är inte bara snatteri och skadegörelse. Många butiksanställda utsätts för hot, sexuella trakasserier och misshandel. Och allt fler handlare upplever svårigheter att rekrytera och behålla personal på grund av detta. Tyvärr finns ingen magisk formel eller smart trick som löser problemet. Men en teoretisk modell som kallas brottstriangeln kan ge oss insikter om vad som kan göras för att öka butikspersonalens trygghet.

Brottstriangeln

Källa: Brå. Brottstillfälle uppkommer bara om alla triangelns alla tre sidor finns.
Brottstillfälle uppkommer bara om alla triangelns tre sidor finns. Källa: Brå.

Brottstriangelns sidor motsvarar förutsättningar som påverkar om brott kan komma att begås:

 • Motiverad gärningsperson
 • Lämpligt offer/objekt
 • Frånvaro av kontroll och kapabel väktare.

Om en av dessa förutsättningar saknas sker inget brott. Det är innebörden i rutinaktivitetsteorin, som formulerades 1979 av de amerikanska kriminologerna Lawrence Cohen och Marcus Felson.

Rutinaktivitetsteorin

Enligt rutinaktivitetsteorin är brottslighet något som förekommer normalt och beror på de tillfällen som erbjuds. Ett brott sker när en motiverad gärningsperson hittar ett lämpligt offer (exempelvis en ensamarbetande handelsanställd) eller objekt (exempelvis skyltexemplar av nya smartmobiler) och det samtidigt finns en frånvaro av kontroll eller kapabla väktare (exempelvis varularm).

Minska nyttan eller öka risken för gärningspersonen

Teorin betonar vikten av rationalitet vid normbrytande beteende. Gärningsmannen gör en medveten riskbedömning. Därför kan viljan att begå brott dämpas genom att minska gärningspersonens nytta eller öka gärningspersonens risk. I praktiken kan det handla om åtgärder som att ha minst två anställda i butiken och kamerabevakning av personalentrén. Eller att ha stöldskydd på skyltexemplar av mobiler och snabbt spärra stulna smartmobiler.

Slå undan benen för brottsligheten

Alla brott kan förstås inte förklaras med rutinaktivitetsteorin. Den tar inte alls hänsyn till bakomliggande orsaker till brottsligheten som till exempel sociala och ekonomiska faktorer. Men som verktyg för att förstå hur brott kan minskas har den visat sig förtjänstfull.

Idén är enkel. Eliminera ett eller flera av de tre benen i brottstriangeln.

Så låt oss gå igenom dem en efter en och se vad du kan göra för att slå undan benen för brottsligheten och skapa en tryggare arbetsplats för dina anställda.

Den motiverade gärningspersonen

Det finns många saker som motiverar någon att begå brott. Allt från att man helt enkelt vill ha något men inte har råd och därför snattar, till att man känner grupptryck att bevisa att man är kapabel att begå brott.

Att förhindra uppkomsten av motiv att begå brott är det viktigt med ett långsiktigt arbete från samhället i stort och socialtjänst, skola och polis i synnerhet. Det är saker som du och dina medarbetare inte kan göra något åt här och nu. Låt oss därför raskt gå vidare till nästa ben i brottstriangeln.

Ett lämpligt offer eller objekt

Det som i brottstriangeln kallas ”lämpligt offer” kan i butikssammanhang vara anställda och kunder. I realiteten är det anställda som utsätts för hot, trakasserier eller misshandel.

Personal

Det effektivaste sättet att förhindra brott mot personalen är förstås att inte ha någon personal. Eller rättare sagt, inte ha personal ute i butiken. Därför löser de obemannade butikerna just detta problem. Men det är inte en generell lösning; det kommer alltid finnas behov av bemannade butiker.

Varor

Hur är det med ”lämpliga objekt”? Det är butikens varor och skyltexemplar samt butikens utrustning och inredning. Det som stjäls mest är förstås varor och skyltexemplar.

Ett effektivt sätt att förhindra stöld är att inte ha varor i butiken. Eller rättare sagt, inte ha en fysisk butik. Därför är detta inget problem för nätbutiker. Butiken finns på deras webbplats och varorna skickas från ett centralt lager, som förhoppningsvis har ett högt inbrottsskydd. Men alla butiker kan inte bli e-handlare. Det kommer alltid finnas fysiska butiker från vilken besökare kan gå iväg med sin inköpta (eller stulna!) vara.

Vissa typer av butiker rycker undan detta ben i brottstriangeln. Men för de flesta butiker är det naturligt att ha varor, eller åtminstone skyltexemplar, i butiken och personal som servar kunderna. För dem återstår bara det sista benet.

Om du blir utsatt för rån eller stöld i butik

 • Ta inga onödiga risker! Ingen vara är värd liv och hälsa.
 • Försök behåll lugnet och lyssna på vad rånaren har att säga.
 • Att fysiskt konfrontera, göra ett envarsgripande, eller jaga ikapp en gärningsperson innebär risker. Gör en egen riskbedömning om du tror att du klarar av det.
 • Lägg signalementet på minnet! Alltifrån hårfärg, längd, kläder och eventuell dialekt eller språklig brytning, till registreringsnummer om det finns ett flyktfordon.
 • Vart tog gärningspersonen eller gärningspersonerna vägen? Viktig information för exempelvis polis eller väktare.
 • Bestäm vem som larmar, springer efter, står kvar i kassan, och så vidare.

Frånvaro av kontroll och kapabla väktare

Det sista benet i brottstriangeln är frånvaro av kontroll och kapabla väktare. Till skillnad från motiv och lämpligt offer eller objekt så är detta ett ben som butiker och personal kan rå över till fullo och där det finns många insatser och åtgärder att tillgå.

Kapabel väktare ska inte missuppfattas som en storvuxen typ med batong och pepparspray. En sådan kan förstås vara en kapabel väktare. Men begreppet syftar på vad som helst som utövar någon form av kontroll eller på annat sätt avskräcker från brott. Det kan vara både människor och tekniska lösningar – från uppmärksam butikspersonal till väktare, låst monter och bevakningskamera.

Låt oss titta på några exempel av kapabla väktare och åtgärder som ökar kontrollen i butik.

Skapa trygghet för butikspersonalen

Butikspersonal som söker aktiv kontakt

Den trevligaste formen av kontroll är butiksbiträden som aktivt söker kontakt med kunder och erbjuder sin hjälp. Det skickar en signal om uppmärksamhet som uppskattas av besökare med ärligt uppsåt och avskräcker de med andra tankar. Det ger också butiksbiträden några sekunder att bilda sig en uppfattning om besökaren, utan att agera konfrontativt eller uppträda som en sträng ordningsman. I detta scenario är butiksbiträden ”kapabla väktare” som utövar kontroll blott genom att vara uppmärksam på nya besökare i butiken.

Väktare och butikskontrollanter

En väktare vid entrén är förstås mer avskräckande för gärningspersoner än ett butiksbiträdes vänligt erbjudande om hjälp. Men det kan också vara mer avskräckande för hederliga människor. Så det är en avvägning som måste göras. Om hot, trakasserier och misshandel är en realitet så överväger förstås nyttan med en synlig väktare. Om det ”bara” är snatteri och stölder så kan en butikskontrollant kanske vara att föredra.

Undvik ensamarbete

Närheten till en kollega är också en form av kapabel väktare. Inte kollegan i sig, utan det faktum att man är minst två. Det kan avskräcka gärningspersoner från att hota, trakassera och misshandla. Bäst är förstås att jobba två eller flera i samma butik och i närheten av varandra. Men samma effekt kan uppnås i en galleria eller liknande där väktare patrullerar och butiker ligger tätt.

Bråklarm och överfallslarm

För att två eller fler kollegor ska utgöra en kapabel väktare mot vålds- eller hotsituationer behöver de vara inom syn- och höravstånd. Är man bara två, varav den ena är på rast, eller jobbar utspritt i en stor butik, så försvinner effekten. Då bör personalen ha bråklarm med vilket de kan tillkalla kollegor eller väktare. Ett bråklarm kan med fördel kompletteras med ett fast monterat överfallslarm, som tyst kan larma polis till platsen.

Varularm

Förutom personlarm finns också varularm. Tillsammans med larmbågar ger de kontroll. Den som går ut ur en butik med en vara som inte har larmats av blir upptäckt. Synliga larm är dessutom avskräckande. De signalerar att butiken har kontroll. Därför är varularm en kapabel väktare mot snatteri och stöld.

Låst monter

Innan varularm slog igenom var det vanligare än idag att ha attraktiva varor i låsta montrar, glasdisk eller bakom disk. Det är alla effektiva sätt att inte låta tillfället göra tjuven. Överväg dessa beprövade kapabla väktare.

Speglar

Ett annat beprövat sätt att utöva kontroll är speglar. Precis som med synliga varularm har de en avskräckande effekt; de skickar en signal om att butiken har kontroll. Det är också ett sätt att hålla uppsikt över vad som sker i butiken på ett diskret sätt. Man kan på behörigt avstånd se om någon beter sig misstänksamt eller stoppar något på sig.

Kamerabevakning

Speglar i all ära, men de kan inte allt som kameror kan. Utöver att avskräcka och ge ögonblicklig kontroll, precis som speglar, kan kamerabevakningssystem larma vid misstänkt beteende, skicka livestream till larmcentralen vid överfallslarm och spara upptagning för att möjliggöra identifiering vid brottsutredningar.

Dessutom kan kamerabevakningsystem användas till helt andra saker när det väl är på plats. Med hjälp av videoanalys kan kameror till exempel användas till att ta fram anonymiserad statistik på kunders ålder och kön, hur länge de i genomsnitt stannar i butiken, och hur de rör sig i butiken.

Arbetsmiljöverket ställer krav

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) ska arbetstagare ”ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation”. Vidare står det:

Arbetsgivaren ska se till att:

 • det finns larmutrustning där som krävs för säkerheten
 • det finns fastställda rutiner för vem som skall ta emot larm och för åtgärder som skall vidtas när larm utlösts
 • övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm genomförs regelbundet
 • larmutrustning underhålls och kontrolleras
 • det finns andra tekniska hjälpmedel om det behövs.

Sammanfattning

För att ett brott ska ske behövs enligt brottstriangeln en motiverad gärningsperson, objekt eller offer som gärningspersonen finner lämpliga att stjäla eller ge sig på, samt bristande kontroll eller frånvaro av kapabla väktare.

Det är svårt för en enskild butiksägare och personal att påverka gärningspersoners drivkraft, beslutsamhet och vilja. Därför är det svårt att göra något åt en motiverad gärningsperson.

För en vanlig fysisk butik är butiksmedarbetarna ”lämpliga offer” och varorna ”lämpliga objekt”. Det är inte lätt att rå på.

Det är brottstriangelns tredje ben – frånvaro av kontroll och kapabel väktare – som man i butik främst kan jobba med. Genom att införa kapabla väktare och utöva kontroll är det möjligt att avskräcka från och beivra både snatteri och stöld samt andra hot- och våldssituationer.

Det finns en rad åtgärder som kan vidtas. Allt från att aktivt söka upp kunder i butik och erbjuda hjälp, till att ha varularm, undvika ensamarbete till att ha väktare, låsta montrar och kamerabevakning. Det finns ännu mer att göra. Försök att komma på många sätt och använd så många som möjligt.

Om du vill ha hjälp att se över din situation och titta på hur du kan förbättra säkerheten i din butik så ska du inte tveka att kontakta oss. Vi är proffs på säkerhetslösningar för butik och ställer alltid upp för dig.

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin