Larmklasser för inbrottslarm och krav enligt skyddsklass 1-3 | SafeTeam

Djungeln av larmklasser – en kort orientering

Det är med larm som med mycket annat. Så länge det går bra, är allt bra. Men är olyckan framme, kan du förlora mycket pengar på enkla misstag. En felplacerad låda som skymmer en rörelsedetektor, en uppgradering av larm som blir försenad – vad händer då?

Försäkringsbranschen har ett regelverk som bland annat omfattar tre skyddsklasser och fyra larmklasser. Vilken skyddsklass och larmklass ditt företag ska ha bedöms av vilken verksamhet du bedriver. Det hela är busenkelt – förutsatt att du gör allting rätt, annars kan du förlora miljoner.

Vad är skillnaden mellan skyddsklasser och larmklasser?

I normen SSF 200 Inbrottsskydd – byggnader och lokaler från Stöldskyddsföreningen definieras tre nivåer på inbrottsskydd. Dessa tre nivåer kallas skyddsklass 1, 2 och 3. Skyddsklasserna beskriver vilken stöldbegärlig egendom företag har, och varje klass har sina egna krav på skydd som du måste uppfylla.

Vilken skyddsklass ditt företag hamnar i avgör försäkringsbolagens krav på skydd:

​​Skyddsklass 1

Skyddsklass 1 är för företaget som vanligtvis inte har stöldbegärliga föremål.

Skyddsklass 2

Skyddsklass 2 är för företaget som har en större mängd stöldbegärliga föremål.

Skyddsklass 3

Skyddsklass 3 är för företaget som har en större mängd föremål som är mycket attraktiva för en inbrottstjuv.

 

De fyra larmklasserna

Larmklasser beskriver reglerna för inbrottslarm enligt Stöldskyddsföreningens regelverk SSF 130 Projektering och installation av inbrottslarmanläggning.

Så här sammanfattar Stöldskyddsföreningen de fyra larmklasserna:

Larmklass 1

Anläggningar i klass 1 får utföras som enbart försåtsskydd med minst två volymdetekterande detektorer. Anläggningen i sin helhet får kopplas till och från genom låsförbikopplare vid entrén. Exempel på användningsområden: bostäder och företag med lågt skyddsvärde.

Larmklass 2

I klass 2 ska larmövervakningen utföras som skalskydd, kompletterat med invändigt försåtskydd. Till- och frånkoppling utförs i centralapparaten eller via separat manöverpanel. Exempel på användningsområden: bostäder med stort värde samt företag.

Larmklass 3

I klass 3 ska övervakningen utformas som skalskydd, kompletterat med invändigt volymskydd, undantaget hygien- och fönsterlösa utrymmen mindre än fyra kvadratmeter. Högsta krav på sabotageskydd ställs på centralapparat och manöverdon. Förbikoppling ska ske med knapp- eller kortförbikopplare i delat montage. Kortförbikopplare ska vara kombinerad med en knappsats med personlig kod. Exempel på användningsområden: företag med stort skyddsvärde, vapenförvaring.

Larmklass 4

Larmövervakningen ska utföras som skalskydd kompletterat med invändigt volymskydd för samtliga utrymmen. Högsta krav på sabotageskydd ställs på centralapparat och manöverdon. Förbikoppling ska ske med knapp- eller kortförbikopplare i s.k. delat montage. Kortförbikopplare ska vara kombinerad med en knappsats med personlig kod.

Vilken larmklass har ditt företag?

De flesta företag hamnar i larmklass 1 och 2. Till larmklass 4 hör anläggningar som löper extra hög risk, till exempel vapenförvaring. SafeTeam är certifierade för inbrottslarm i samtliga larmklasser.

Vem är kravställaren?

Enkelt uttryckt är det ditt försäkringsbolag som är kravställare eftersom de avgör vilken ersättning du ska få om något händer. Du ser vilka krav försäkringsbolaget ställer i försäkringsbrevet.

Reglerna som försäkringsbolaget följer är inte tagna ur luften. Till grund för klassningarna ligger olika normer som EN-normer (Européen de Normalisation), SIS-normer (Svenska institutet för standarder) och SSF-normer (Stöldskyddsföreningen).

Att du har installerat ett larm som följer alla normer och regelverk som finns betyder inte att allt är frid och fröjd.

Även om försäkringsbolag ställer krav på larmskydd är de inte själva certifierade att besikta larmet. Det är du som driver en verksamhet som bär hela ansvaret för att du följer kraven från försäkringsbolagen.

Välkommen in i djungeln

Vi kikar närmare på två exempel från en stor kravställare – IF Skadeförsäkring.

Första exemplet är ett inbrott i en affär. Där kan vi bland annat läsa att ”Inbrottslarmet utlöstes inte eftersom personalen under dagen hade skärmat av larmdetektorn genom att stapla upp kartonger framför den”. IF gör bedömningen att hade larmet fungerat så hade skadan blivit mindre. Därför gör de ett avdrag som kostar affären stora summor.

Det andra exemplet är en fabrik som byggts om. Larmet ska justeras för att passa ombyggnationen, men det sker inte inom utsatt tid. Det leder till att ingen ersättning betalas ut vid inbrott.

Exemplen visar att arbetet inte är slut bara för att larmet är installerat. Det är därför du ska ta hjälp av ett säkerhetsföretag som finns med genom hela processen – från projektering, leverans och installation till löpande underhåll och service.

Med en certifierad leverantör av inbrottslarm får du en verksamhet som

  • uppfyller kraven från kravställarna
  • kontrolleras och underhålls regelbundet (för larmklass 1 minst en gång vart tredje kalenderår, för larmklass 2, 3 och 4 minst en gång per kalenderår)
  • korrigeras inom tre månader efter revisionen.

Så länge inget händer är allt bra

För att sammanfatta. Försäkringsbolagen sätter kraven. Det är ditt ansvar att uppfylla dem. Det är svårt. Ta hjälp av en certifierad leverantör. Kontakta oss.

Ordlista:

Larmklasser: Beskriver olika regler för inbrottslarm.

Skyddsklasser: Beskriver olika nivåer av inbrottsskydd som krävs, beroende på en verksamhets riskfaktorer.

Lokallarm: Larm som inte är kopplat till en larmcentral, utan avskräcker genom bland annat sirener.

Centrallarm: Larm som är kopplat till en larmcentral.

Skalskydd: Ett mer eller mindre komplett yttre skydd av en lokal eller ett avgränsat område.

Försåtsskydd: Detektorer, oftast rörelsedetektorer, som övervakar passager.

Volymskydd: Detektorer, oftast rörelsedetektorer, som övervakar hela utrymmen.

Sabotageskydd: Skyddar larm mot sabotage.

Övervakad överföring: skyddar larmöverföringen till larmcentralen, fungerar och larmar även vid sabotage.

Centralapparat: Utrustning som tar emot signaler från detektorer och skickar ett utgående larm.

Larmdon: Utrustning som larmar eller ger annan uppmärksamhetssignal. Exempel på larmdon är sirener, blixtljus, summer.

IR-detektor: Utrustning som reagerar på infraröd värmestrålning.

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin