Utbildningar till säkerhetschef, säkerhetssamordnare och säkerhetsingenjör m.m. | SafeTeam

Utbildningar inom säkerhet

Det finns en hel del utbildningar inom säkerhet. Men vilka är bra? I den här artikeln tittar vi på några intressanta utbildningar. Från fleråriga YH-utbildningar som berättigar till studiemedel till öppna kurser på en eller par dagar.

Vi har sammanställt utbildningar och kurser för dig som på något sätt arbetar med eller är intresserad av att veta mer om säkerhet. Kanske funderar du på en karriär i säkerhetsbranschen, eller så är du redan verksam men vill fördjupa eller friska upp dina kunskaper. Du kanske inte arbetar med säkerhet men vill veta mer, därför att din bostadsrättsförening berörs av ämnet.

Vi börjar med att undersöka vilka YH-utbildningar som finns, sedan tittar vi på olika former av diplomkurser för att slutligen titta på öppna kurser inom specifika ämnen som sträcker sig under en dag eller två.

Säkerhet berör oss alla

På SafeTeam vill vi öka kunskapen om säkerhet i hela samhället. Det är något som berör oss alla, oavsett om vi är proffs eller lekmän. Därför tycker vi att det är viktigt att visa vad som finns när det kommer till kurser och utbildningar.

Vi har inget samarbete med någon av aktörerna som nämns i artikeln. Vi tycker helt enkelt att dessa är några av de bästa utbildningarna på marknaden sett till de utmaningar och de behov som råder idag. Vi vill gärna ha tips på andra utbildningar också. Har du gått någon säkerhetsutbildning som du tycker var kanon men som inte är med i den här artikeln? Tipsa oss gärna om den!

 

YH-utbildningar

Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildning som ger dig konkreta kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. De tillhandahålls av externa organisationer, ofta privata utbildningsbolag, men kontrolleras av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Under utbildningen ingår ofta praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete). Du är berättigad till studiemedel från CSN och de flesta YH-utbildningar är avgiftsfria.

Du hittar aktuella YH-utbildningar inom säkerhet på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats för yrkeshögskoleutbildningar.

Starka band till näringslivet.

Säkerhets- och trygghetskoordinator

Utbildningen är på 300 YH-poäng och omfattar heltid under 1,5 år i Stockholm eller 75 % deltid under 2 år i Göteborg.

Utbildningen vänder sig till dig som har viss yrkeserfarenhet som går att koppla till utbildningens innehåll, exempelvis förändringsarbete eller trygghetsarbete inom säkerhet.

Utbildningen förbereder dig inför en karriär inom säkerhetsbranschen som t.ex:

 • Beredskapssamordnare
 • Krishanteringskoordinator
 • Riskanalytiker
 • Säkerhets- och trygghetskoordinator
 • Säkerhetschef eller säkerhetsansvarig
 • Säkerhetsskyddschef eller säkerhetsskyddsansvarig

Det som gör denna utbildning intressant är dess starka band till näringslivet och de stora företag och organisationer som finns representerade i utbildningens ledningsgrupp, bland annat Försvarsmakten och Svenska kraftnät.

Kan bedrivas samtidigt som du arbetar.

Beredskaps- och säkerhetssamordnare

Utbildningen är på 200 YH-poäng och omfattar 50 % deltid under 2 år i Göteborg.

Utbildningen vänder sig till dig som har minst två års relevant yrkeserfarenhet inom exempelvis säkerhet, riskhantering och krishantering.

Utbildningen förbereder dig inför en karriär inom säkerhetsbranschen som t.ex:

 • Beredskapssamordnare
 • Säkerhetssamordnare
 • Säkerhetschef
 • Säkerhetsrådgivare
 • Säkerhetsstrateg
 • Säkerhetsskyddschef
 • Brandskyddssamordnare

Det som gör denna utbildning intressant är att den kan bedrivas samtidigt som du förvärvsarbetar.

Efterfrågade kunskaper!

Kvalificerad säkerhetsingenjör

Utbildningen är på 300 YH-poäng och omfattar heltid under 1,5 år i Stockholm.

Utbildningen vänder sig till dig som har vissa tekniska förkunskaper. Du ska ha avklarat Ellära 1, samt Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem. Du ska också ha godkänt betyg i Matematik 2a.

Efter examen har du behörighet att arbeta som:

 • Kvalificerad Passersystemstekniker
 • Kvalificerad Säkerhetstekniker
 • Kvalificerad tekniker kamerabevakningssystem
 • Kvalificerad tekniker larmsystem
 • Projektledare tekniska säkerhetssystem
 • Säkerhetsingenjör

Det som gör denna utbildning intressant är att du får en god teknisk förståelse för hur olika former av säkerhetssystem fungerar, hur de monteras, installeras och driftsätts. Detta är efterfrågade kunskaper i branschen och när du är färdig kan du komma och arbeta hos oss på SafeTeam!

 

Diplomutbildningar

Diplomutbildning är en yrkesinriktad utbildning som är längre än en vanlig kurs men inte lika lång som exempelvis en YH-utbildning. En diplomutbildning är minst 90 timmar och dina nyförvärvade kunskaper prövas genom prov och tentor. Utbildningen avslutas med att du får ett diplom eller certifikat som visar vad du lärt dig.

Ger bred kunskap för att leda säkerhetsarbete.

Säkerhetschef

Utbildning under 27 dagar fördelade under ett år på distans och i Stockholm.

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar som säkerhetschef, säkerhetsansvarig, eller säkerhetssamordnare. Du ska ha haft en ledande roll inom säkerhet under minst 2 år.

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i hur man leder säkerhetsarbete inom en organisation, hur säkerhet blir en prioriterad fråga, aktuell lagstiftning och hur säkerhetsarbete bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Det som gör denna utbildning intressant är dess bredd och helhetsgrepp och att den tar upp organisatoriska utmaningar som säkerhetschefer möter i sin vardag.

För den moderna säkerhetschefen.

Säkerhetschef

Utbildning under 28 dagar fördelade på 7 månader i Stockholm.

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam som säkerhetschef eller säkerhetsansvarig, men också till dig som blivande säkerhetschef eller säkerhetsansvarig.

Utbildningen ger dig de senaste kunskaperna inom riskhantering men också hur du visar mätbara effekter av säkerhetsarbete. Utbildningen är bred och du kommer även få kunskaper i såväl brand- som informationssäkerhet och många andra relevanta ämnen för den moderna säkerhetschefen.

Det som gör denna utbildning intressant är de många namnkunniga kursledare som kommer från vitt skilda branscher. Här hittar vi både jurister och IT-specialister och organisationsutvecklare. I avgiften ingår också ett års prenumeration på tidningen Aktuell Säkerhet och medlemskap i nätverket Secnet under ett års tid.

För dig som har en ledande befattning.

Säkerhetsskyddschef

Utbildning under 9 dagar fördelade på 3 tillfällen i Stockholm.

Utbildningen är för dig som på något sätt kommer i kontakt med säkerhetsskyddsfrågor men framförallt för dig som har en ledande befattning. Inga konkreta förkunskaper krävs men innan utbildningen startar kommer du att få gå en grundkurs i säkerhetsskydd som sker via webben och som tagits fram av Försvarshögskolan i samarbete med Säkerhetspolisen.

Utbildningen ger dig kunskap och medvetenhet om hur säkerhetsskyddsarbetet påverkas av bland annat nya hotbilder. Efter utbildningen kommer du kunna genomföra en säkerhetsskyddsanalys och organisera arbetet i din verksamhet.

Det som gör denna utbildning intressant är att du får värdefulla kunskaper om ämnen som blir alltmer aktuella i takt med att nya hotbilder tillkommer och förändringar sker i omvärlden.

Kompetenta och erfarna kursledare.

Säkerhetsskyddschef

Utbildning under 9 dagar fördelade på 3 tillfällen i Stockholm.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som säkerhetsskyddschef eller som står i begrepp att bli det, i såväl privat som offentlig sektor. Grundläggande kännedom om säkerhetsskyddslagen rekommenderas.

Utbildningen ger dig kunskap om vad som ingår i säkerhetsskyddet, bland annat informationssäkerhet, fysisk säkerhet och säkerhetsskyddad upphandling och hur dessa delar hänger samman. Du kommer också få kännedom om de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer på din organisation och mycket annat värdefullt, bland annat förmågan att värdera och identifiera säkerhetshot.

Det som gör denna utbildning intressant är kompetensen och erfarenheten bland kursledarna.

Teori varvas med praktik.

Säkerhetssamordnare

Utbildning under 9 dagar fördelade på 3 tillfällen på distans och i Stockholm.

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för eller som handlägger säkerhetsfrågor inom privat och offentlig verksamhet.

Utbildningen ger dig kunskaper i att hantera de problem och utmaningar som en säkerhetssamordnare ställs inför. Bland annat kunskaper i vad som orsakar brott, hur du förebygger hot och våld, och vikten av informationssäkerhet. Men också kunskap i lagar, krav och regler och mycket annat.

Det som gör denna utbildning intressant är att teori blandas med praktik och att det även ingår grupparbeten och projektarbeten.

Föreläsare från organisationer, myndigheter och näringsliv.

Säkerhetssamordnare

Utbildning under 9 dagar fördelade på 3 tillfällen i Stockholm.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som säkerhetsansvarig men också till dig som är medarbetare på en säkerhetsavdelning.

Utbildningen ger dig de kunskaper som krävs för att bland annat vidta relevanta åtgärder vi brand och olycksfall, hur du inventerar och analyserar säkerhetsrisker och hur du skapar ett säkerhetsmedvetande hos personalen. Plus en hel del annat.

Det som gör denna utbildning intressant är de kompetenta föreläsare som kommer direkt från organisationer, myndigheter och näringsliv.

Öppna kurser

Här följer ett urval av öppna kurser inom säkerhet med begränsad omfattning, ofta en dag eller två.

Kan användas som introduktion för nyanställda.

Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) erbjuder digital informationssäkerhetsutbildning till alla på en arbetsplats och kan användas som introduktion för nyanställda, vikarier, konsulter och annan inhyrd personal. Den innehåller tio olika delar som alla tar upp olika aspekter av informationssäkerhet.

 • Säkert beteende
 • Lösenord
 • Säkerhetskopiering
 • Molntjänster
 • E-post
 • Sociala medier
 • Granska avsändaren
 • Skadlig kod
 • Utanför arbetsplatsen
 • När det blir fel

Det som gör denna utbildning intressant är att den är kostnadsfri. På så sätt kan den ge alla medarbetare en grundförståelse för informationssäkerhet.

För dig som är nyfiken på en karriär som säkerhetsskyddschef.

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att skydda verksamheter med överhängande risk för spionage, sabotage, terrorism eller andra allvarliga säkerhetshot. Stöldskyddsföreningen (SSF) har två bra kurser – välj mellan basutbildning under 1 dag online eller 3 dagar i Stockholm.

Utbildningen vänder sig till dig som kommer i kontakt med säkerhetsskydd eller till dig som vill veta mer om ämnet på en grundläggande nivå.

Utbildningen ger kunskaper i hur du gör en säkerhetsskyddsanalys. Du kommer också få kunskaper i IT-säkerhet och fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskyddad upphandling.

Det som gör denna utbildning intressant är att det är en bra introduktion till ett område som berör högaktuella frågor. Den kan fungera som en introduktion till dig som är nyfiken på en karriär som säkerhetsskyddschef.

Lär dig hur du upphandlar larmsystem.

Inbrottslarm

Utbildning 1 dag online om Stöldskyddsföreningens regelverk SSF 130 Projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmanläggning.

Utbildningen vänder sig till dig som på något sätt kommer i kontakt med inbrottslarm i jobbet.

Utbildningen ger dig förståelse för hur larm fungerar och dess roll i ett säkerhetssystem. Du kommer också få kunskaper i hur du upphandlar larmsystem.

Det som gör denna utbildning intressant är att du under bara en dag kan få värdefulla och användbara kunskaper om larm, som är en central del av ett säkerhetssystem.

För dig som upphandlar mekaniskt inbrottsskydd.

Mekaniskt skydd och förvaring

Utbildning 2 dagar i Stockholm om Stöldskyddsföreningens regelverk SSF 200 Regler för inbrottsskydd-Byggnader och lokaler.

Utbildningen vänder sig till dig som bedömer eller upphandlar produkter för mekaniskt inbrottsskydd.

Utbildningen ger dig kunskaper i hur du bedömer lämplig skyddsnivå och om en produkt håller måttet eller inte.

Det som gör denna utbildning intressant är att den vänder sig till yrkesverksamma men även styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar har nytta av dessa kunskaper för att kunna göra bra val på marknaden.

Ger dig kunskaper i avvägningen mellan inbrottsskydd och utrymningssäkerhet.

Lås och utrymningsvägar

Utbildning 1 dag i Stockholm om balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. Kursen är ett samarbete mellan Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen.

Utbildningen vänder sig till dig som handlägger frågor rörande lås och utrymningsvägar. Du kan exempelvis vara säkerhetskonsult eller arkitekt.

Utbildningen ger dig kunskaper i avvägningen mellan inbrottsskydd och utrymningssäkerhet. Du lär dig att själv bedöma produkter för att nå bästa möjliga lösningar och resultat.

Det som gör denna utbildning intressant är att den belyser en målkonflikt som är viktig att adressera men att det finns lösningar som tar hänsyn till både inbrott och utrymningsmöjligheter.

Om lagstiftningen kring kamerabevakning.

Kamerabevakning och GDPR

Utbildning 1/2 dag online om kamerabevakning och dataskyddsdirektivet (GDPR).

Utbildningen vänder sig till dig som kommer i kontakt med frågor rörande kamerabevakning och lagstiftning. Från installatörer och anläggningsfirmor till bostadsrättsföreningar och säkerhetskonsulter.

Utbildningen ger dig svar på var du får sätta upp en kamera, om du behöver tillstånd, hur skyltning ska se ut och vad du ska tänka på gällande dataskyddsförordningen.

Det som gör denna utbildning intressant är att kameraövervakning och GDPR angår många målgrupper och att lagar och regler är viktiga att känna till när man planerar säkerhetsåtgärder. Även en halv dags utbildning kan ge mycket värdefull kunskap.

SafeTeams utbildningar

Även vi på SafeTeam erbjuder olika former av utbildningar inom våra expertområden.

Ett urval av våra utbildningar är Lås- & säkerhetsutbildning som erbjuds i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nödutrymning och allmän brandskyddsutbildning erbjuds i Göteborg.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Utbildningar inom säkerhet | SafeTeam

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin