Godkända lås för alla dörrmiljöer – Professionellt låsföretag

Gemensamt för alla dörrmiljöer är kravet på säkra lås. Lika viktigt är att det ska vara smidigt att öppna! Godkända lås korrekt installerade av ett auktoriserat låsföretag är därför en förutsättning för hög säkerhet

Installation och service av lås

Vi installerar och servar lås i alla slags fastigheter. Allt ifrån låsentreprenader vid nybyggnation, till låsbyten och komplettering av lås och nycklar i fastigheter med äldre låssystem.

Auktoriserad låssmed med lång erfarenhet

Vi är ett SLR-auktoriserat låsmästarföretag med lång erfarenhet av professionellt låssmedsarbete. Som  låsföretag innehar vi en mängd branschspecifika certifieringar inom lås och säkerhet.

SafeTeam grundades 1968 som en renodlad låssmed. Idag har vi växt till en helhetsleverantör inom lås och säkerhet och erbjuder en större palett av produkter och lösningar. Men lås utgör än idag en stabil grund i vår verksamhet.

Vi har licensavtal med alla etablerade tillverkare av lås

 • Assa Abloy
 • Dormakaba
 • Gege
 • Evva Salto

Olika typer av låssystem

Som låssmed delar vi in låssystem i tre huvudgrupper; mekaniska låssystem, elektromekaniska låssystem och elektroniska passersystem.

Mekaniska låssystem utgör ofta grunden i ett inbrottsskydd. I elektromekaniska låssystem har mekaniken kompletterats med elektroniska funktioner, som exempelvis möjliggör spärrning av borttappade nycklar. Nästa steg är ett låssystem som styrs helt elektroniskt, ett så kallat passersystem.

Mekaniskt, elektromekaniskt eller elektroniskt låssystem

Ett låssystem som helt eller delvis styrs med hjälp av elektronik är oftast en dyrare investering än ett vanligt mekaniskt låssystem. Men många gånger kan det ändå löna sig i längden, eftersom det är lättare att göra förändringar i ett elektroniskt system utan att säkerhetsnivån går förlorad.

Ibland rekommenderar vi en kombination till våra kunder – mekaniska låssystem till vissa dörrar och elektromekaniska eller elektroniska låssystem till andra dörrar.

Era behov avgör valet av lås

När vi föreslår vilken typ av låssystem som passar er bäst tar vi hänsyn till er verksamhet:

 • antalet dörrar
 • krav på olika typer av dörrar (allmänna entréer, enskilda lägenhets-/kontorsdörrar, gemensamma lokaler som exempelvis förråd och garage m.m.)
 • hur ofta era dörrar används
 • frekvensen på in- och utflyttningar i era fastigheter
 • utrymningsvägar och brandskydd
 • framtidsplaner, planerade ombyggnationer eller andra förändringar
 • säkerhetskraven för er verksamhet

Vad kännetecknar ett säkert låssystem?

Ett säkert låssystem måste uppfylla era personliga krav och samtidigt leva upp till krav utifrån, så som försäkringskrav och myndighetskrav.

Juridiskt kopieringsskydd av låssystem

Ett säkert låssystem är juridiskt kopieringsskyddat. Det innebär att endast behörig låssmed har tillgång till det nyckelämne som nycklarna tillverkas av. På så sätt undviks otillåten nyckelkopiering. Juridiskt kopieringsskyddade låssystem säljs endast av licensierade låssmeder.

Rätt lås på rätt plats

Det är jätteviktigt att ert låssystem är projekterat på rätt sätt i förhållande till användning, risker och gällande lagkrav. Lås i skalskyddet har exempelvis helt andra krav än invändiga lås. Lås i en nödutrymningsdörr har speciella krav.

Dessutom måste samverkande låsprodukter uppfylla rådande krav tillsammans, inte bara var för sig. Rätt kombinationer i både projektering och installation kräver hög kompetens i alla led.

Som certifierad säkerhetsleverantör tar vi vår expertroll på högsta allvar, så att ni som fastighetsägare eller hyresgäst av en lokal kan leva upp till rådande lagkrav, försäkringskrav och brandskyddskrav.

Nyckelkontroll

Avgörande för ett låssystems säkerhet är även kontrollen på tillverkade nycklar. Tappar man nyckelkontrollen försämras säkerheten snabbt. Till hjälp finns digitala nyckeladministrationsprogram och elektroniska nyckelskåp.

När det gäller elektroniska låssystem är det viktigt att hela tiden hålla programmeringen uppdaterad. En elektronisk nyckel kan man spärra om den tappas bort, men det förutsätter såklart att man vet vilken nyckel man lämnat ut till vem. Vill ni förenkla denna administration rekommenderar vi vår tjänst Passage Online.

Underhåll och service av lås

Lås är ingen evighetsmaskin och ett trasigt lås kan få stora konsekvenser för er verksamhet som till exempel stöld och skadegörelse. För att låssystemet ska fungera som det ska krävs regelbunden service av era lås. Vid en service av era lås görs en funktionskontroll av alla mekaniska, elektromekaniska och digitala lås som finns i fastigheten. Under en service smörjas och rengörs låshus, slutbleck, cylindrar och beslag. Det är även en god idé att se över om gångjärn och dörrstängare behöver justeras.

Genom att teckna ett FUNKA-avtal hos SafeTeam kan ni lämna över ansvaret för låsservicen till oss. Då ser vi över er låsutrustning regelbundet.

Godkända lås

Det finns konkreta regelverk kring lås och säkerhet. Skyddsklasser och låsklasser definierar exakt vad som måste uppfyllas för att låsen ska vara tillräckligt inbrottsskyddande och leva upp till byggregler och försäkringskrav.

Nyckelkontroll

Avgörande för ett låssystems säkerhet är även kontrollen på tillverkade nycklar.

 • Vem har nycklar lämnats ut till? Hyresgäster, fastighetsskötare, underentreprenörer m.fl.
 • Hur kontrolleras återlämning av nycklar?
 • Förvaras huvudnycklar på ett säkert sätt?

Vi erbjuder digitala nyckeladministrationsprogram och elektroniska nyckelskåp.

Tänk på att:

 • Låscylindrar kräver regelbunden smörjning. Använd avsedd låsspray, aldrig olja eller grafit. Är du osäker – rådgör med oss!
 • Gör alltid en funktionskontroll inför varje vinter, då kondens eller frysning kan få lås att kärva.
 • Byt ut slitna nycklar.

Lås till fönster och altandörrar

Det är lätt att fokusera enbart på lås till ytterdörrar. Men glöm inte att lås till fönster på första våning, källarfönster, altandörrar och balkongdörrar är lika viktigt för en hög säkerhet. I äldre fastigheter är det vanligt med brister i låssäkerheten här.

Vi installerar och reparerar även spanjoletter.

Vi kan mer än bara lås

Ofta är ert samlade inbrottsskydd uppbyggt av mer än bara lås. Det kan vara passersystem, larm, kameraövervakning eller dörrstyrning. Ni har mycket att vinna på att anlita en leverantör som är duktig på alla dessa delar, eftersom nyttan av de enskilda komponenterna förhöjs då de integreras med varandra. Vi ser till att ert låssystem ”pratar” med övriga delar i ert inbrottsskydd.

 • Lås + Passersystem + Dörrautomatik

  Passeringen in och ut i en fastighet underlättas om lås, elektroniskt passersystem, porttelefoni och dörrautomatik är integrerade och fungerar väl tillsammans.

 • Lås + Brandlarm

  Brandlarmet styr ofta låsen så att dörrar i utrymningsvägar låses upp och dörrar i brandcellsgränser hålls stängda.

 • Lås + Inbrottslarm + Kameraövervakning

  Av- och pålarmning är ofta kopplat till låsen för att förhindra obehöriga intrång. Skulle någon låsa upp utan att larma av, aktiveras larmet. Kan man samtidigt se bilder från övervakningskameror är det lätt att avgöra vilken åtgärd som ska vidtas.

Byte av låssystem

Med rätt skötsel håller ert låssystem i många år. Det som avgör när det är dags för låsbyte är om licensen för befintligt låssystem löpt ut, om det finns brister i nyckelkontrollen eller om det sker förändringar i verksamheten eller fastigheten så att behoven ändras.

Projektering av låssystem

Kostnaden för ett låssystem är kopplat till systemets livslängd. Vid en projektering är det därför viktigt att noggrant tänka igenom alla påverkande faktorer. Det finns en mängd yttre faktorer, som handlar om lagar, byggregler och försäkringskrav.

Vi tar även hänsyn till att låssystemet ska uppfylla era personliga krav på trygghet, enkelhet och design. Finns det ritningar, tidigare låsscheman och besiktningar tar vi med det som underlag för att skapa en optimal lösning. Inför en låsprojektering gör vi dessutom alltid platsbesök hos er.

Överflytt av låssystem

Tillverkning av nycklar och låscylindrar är styrt till en låssmed genom låssystemets behörighetsavtal. Skulle ni som systemägare vilja byta låssmed görs en anmälan om detta till låstillverkaren, som då gör en överflytt och ett nytt behörighetsavtal tecknas.

Vid en överflytt av låssystem följer dokumentationen med

I ett juridiskt kopieringsskyddat låssystem finns det krav på dokumentation gällande tillverkade nycklar och låscylindrar, samt tillägg och utbyggnader i låssystemet. Vid en överflytt av låssystem överförs sådan information till den nya låssmeden.

Vi erbjuder kostnadsfri överflytt av låssystem

Om ni väljer att flytta ert låssystem till oss hjälper vi er att plocka fram de uppgifter och formulär som behövs för en överflytt.

Projektering av lås

Vid projektering av lås rättar vi oss bl.a. efter:

 • Plan- och bygglagen
 • BBR – Boverkets byggregler
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Arbetsmiljölagen
 • Lagen om brandfarliga och explosiva varor
 • Krav från sakkunnig brandingenjör
 • Krav från försäkringsbolag
 • Krav från arkitekter.

Överflytt av låssystem

I normalfallet är ett juridiskt kopieringsskyddat låssystem knutet till tre parter:

 • Låstillverkaren (t.ex. ASSA, Kaba, Dorma)
 • Systemägaren (företaget, föreningen, institutionen eller liknande)
 • Licensierad servicestation (låssmeden)

Vanliga frågor om lås

 • Vad kostar det?

  Detta är en av våra vanligaste frågor. Vi vill alltid erbjuda den mest kostnadseffektiva säkerhetslösningen, som passar era behov på bästa sätt. Vi utgår från er miljö, era säkerhetsrisker, era befintliga system, era krav och önskemål. För att kunna lämna pris gör vi ofta ett platsbesök och utför en säkerhetsinventering. Säkerhetsinventeringen erbjuder vi gratis. Under besöket har ni tillfälle att ställa frågor och diskutera era behov med en av våra kompetenta projektörer. Kontakta oss om ni vill boka in ett besök.

 • Vem är behörig att hämta ut nycklar i ett juridiskt kopieringsskyddat låssystem?

  Den eller de personer som skriftligen angivits i behörighetsavtalet för låssystemet.

 • Kan jag beställa lås till bokningstavlan i tvättstugan av er?

  Ja. Ta gärna en bild på bokningstavlan eller ett befintligt bokningslås och skicka till oss. Då blir det lättare att avgöra vilket typ av tvättstugelås ni önskar.

 • Går det avgöra vilket typ av lås som sitter i dörren enbart utifrån märkningen på låset?

  Det går oftast inte. Därför rekommenderar vi att du tar bilder på låset och mejlar till oss. Ställ dörren i öppet läge och ta tre bilder: en snett utifrån, en snett inifrån och en på slutblecket i dörrkarmen. Då kan vi oftast ge dig svar på vilket lås du har.

 • Kan jag köpa en bomnyckel till vägbommar av er?

  Det beror på vilka vägbommar du behöver nyckel till. Tidigare fanns det en bomnyckel som fungerade på näst intill alla vägbommar (en s.k. A-nyckel eller Aledal 205). Denna nyckel kan du köpa av oss.

  Men för ett antal år sedan började man byta ut denna till en bomnyckel i nya låssystem. Huvudnycklar till de nya låssystemen får endast lämnas till Räddningstjänst samt taxi med färdtjänstavtal. Men i Stockholm, Göteborg och Malmö finns det även områdesnycklar i dessa nya låssystem, uppdelade per postnummer. Dessa beställs via fastighetsägaren/fastighetsförvaltaren i respektive område.

  Låssystemet för bommar byts ut successivt, så i dagsläget finns bommar både med nya och gamla lås. Är det den gamla bomnyckeln du är ute efter kan du alltså köpa den av oss. Är det den nya bomnyckeln du vill ha, behöver du vända dig till fastighetsägaren/fastighetsförvaltaren i respektive område.

Säkerhetstekniker svarar på frågor.

Vill du veta mer?

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

  • Är du privatperson är du välkommen att kontakta någon av våra butiker direkt.
  • När du skickar detta formulär till oss accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

 

När du skickat in ditt meddelande återkommer vi till dig inom kort. Det går naturligtvis även bra att ringa oss direkt.