SafeTeam – ett professionellt låsföretag som erbjuder låssystem för företag i alla storlekar

Gemensamt för alla dörrmiljöer är kravet på säkra lås. Lika viktigt är att det ska vara smidigt att öppna! Godkända lås korrekt installerade av ett auktoriserat låsföretag är därför en förutsättning för hög säkerhet. Kontakta oss på SafeTeam för installation av lås till ert företag eller bostadsrättsförening – vi är en av landets större låsinstallatörer med bred kompetens och hög servicenivå.

Installation och service av lås

Vi installerar och servar lås i alla slags fastigheter. Allt ifrån låsentreprenader vid nybyggnation, till låsbyten och komplettering av lås och nycklar i fastigheter med äldre låssystem.

Auktoriserad låssmed med lång erfarenhet

Vi är ett SLR-auktoriserat låsmästarföretag med lång erfarenhet av professionellt låssmedsarbete. Som  låsföretag innehar vi en mängd branschspecifika certifieringar inom lås och säkerhet.

SafeTeam grundades 1968 som en renodlad låssmed. Idag har vi växt till en helhetsleverantör inom lås och säkerhet och erbjuder en större palett av produkter och lösningar. Men lås för företag utgör än idag en stabil grund i vår verksamhet.

Vi har licensavtal med alla etablerade tillverkare av lås

 • Assa Abloy
 • Dormakaba
 • Gege
 • Evva Salto

Olika typer av låssystem

Som låssmed delar vi in låssystem i tre huvudgrupper; mekaniska låssystem, elektromekaniska låssystem och elektroniska passersystem. Vi installerar och servar alla typer av låssystem för företag.

Mekaniska låssystem utgör ofta grunden i ett inbrottsskydd. I elektromekaniska låssystem har mekaniken kompletterats med elektroniska funktioner, som exempelvis möjliggör spärrning av borttappade nycklar. Nästa steg är ett låssystem som styrs helt elektroniskt, ett så kallat passersystem.

Mekaniskt, elektromekaniskt eller elektroniskt låssystem

Ett låssystem som helt eller delvis styrs med hjälp av elektronik är oftast en dyrare investering än ett vanligt mekaniskt låssystem för företag. Men många gånger kan det ändå löna sig i längden, eftersom det är lättare att göra förändringar i ett elektroniskt system utan att säkerhetsnivån går förlorad.

Ibland rekommenderar vi en kombination till våra kunder – mekaniska låssystem till vissa dörrar och elektromekaniska eller elektroniska låssystem till andra dörrar.

Era behov avgör valet av lås

När vi föreslår låssystem för ert företag tar vi hänsyn till just er verksamhet.

Vi rekommenderar ett låssystem utifrån:

 • antalet dörrar
 • krav på olika typer av dörrar (allmänna entréer, enskilda lägenhets-/kontorsdörrar, gemensamma lokaler som exempelvis förråd och garage m.m.)
 • hur ofta era dörrar används
 • frekvensen på in- och utflyttningar i era fastigheter
 • utrymningsvägar och brandskydd
 • framtidsplaner, planerade ombyggnationer eller andra förändringar
 • säkerhetskraven för er verksamhet.

Vad kännetecknar ett säkert låssystem för företag?

Ett säkert låssystem för företag måste uppfylla era personliga krav och samtidigt leva upp till krav utifrån, så som försäkringskrav och myndighetskrav.

Juridiskt kopieringsskydd av låssystem

Ett säkert låssystem är juridiskt kopieringsskyddat. Det innebär att endast en behörig låssmed har tillgång till det nyckelämne som nycklarna tillverkas av och kan kopiera era nycklar. På så sätt undviks otillåten nyckelkopiering. Juridiskt kopieringsskyddade låssystem säljs endast av licensierade låssmeder.

Rätt lås på rätt plats

Det är av yttersta vikt att ert låssystem är projekterat på rätt sätt i förhållande till användning, risker och gällande lagkrav. Lås i skalskyddet har exempelvis helt andra krav än invändiga lås. Lås i en nödutrymningsdörr har speciella krav.

Dessutom måste samverkande låsprodukter uppfylla rådande krav tillsammans, inte bara var för sig. Rätt kombinationer i både projektering och installation av lås till företag kräver hög kompetens i alla led.

Som certifierad säkerhetsleverantör tar vi vår expertroll på högsta allvar, så att ni som fastighetsägare eller hyresgäst av en lokal kan leva upp till rådande lagkrav, försäkringskrav och brandskyddskrav.

Nyckelkontroll

Avgörande för ett låssystems säkerhet är även kontrollen på tillverkade nycklar. Tappar man nyckelkontrollen försämras säkerheten snabbt. För hjälp med nyckelhantering finns digitala nyckeladministrationsprogram och elektroniska nyckelskåp.

När det gäller elektroniska låssystem för företag eller bostadsrättsförening är det viktigt att ständigt hålla programmeringen uppdaterad. En elektronisk nyckel kan spärras om den tappas bort, men det förutsätter såklart att man vet vilken nyckel man lämnat ut till vem. Vill ni förenkla denna administration rekommenderar vi vår tjänst Passage Online.

Underhåll och service av lås

Lås är ingen evighetsmaskin och ett trasigt lås kan få stora konsekvenser för er verksamhet som till exempel stöld och skadegörelse. För att låssystemet ska fungera som det ska krävs regelbunden service av era lås. Hur ofta ni bör serva era lås beror på hur ofta de används, i vilken miljö låsen befinner sig och vilken typ av slitage de utsätts för.

Tänk på att:

 • Både se över lås och nycklar under servicen – ni bör byta ut slitna nycklar för att säkerställa att de alltid fungerar optimalt.
 • Låscylindrar kräver regelbunden smörjning med avsedd låsspray – använd aldrig olja, universalspray eller grafit. Är ni osäkra – rådgör med oss!
 • Alltid göra en funktionskontroll inför varje vinter, då kondens eller frysning kan få lås att kärva.
 • Det är precis lika viktigt att underhålla lås regelbundet som att underhålla lås på rätt sätt och med rätt produkter.
 • Det även är en god idé att se över om gångjärn och dörrstängare behöver justeras för att förbättra funktionen, minska slitaget och försämra möjligheten till inbrott.

Låt oss ta hand om service och underhåll

Genom att teckna ett FUNKA-avtal hos SafeTeam kan ni lämna över ansvaret för service av era lås till ett erfaret låsföretag. Då ser vi över er låsutrustning regelbundet för att säkerställa att låsen får en lång livslängd och fungerar när det verkligen gäller.

Vid en service av era lås görs en funktionskontroll av alla mekaniska, elektromekaniska och digitala lås som finns i fastigheten. Under en service av lås smörjs och rengörs låshus, slutbleck, cylindrar och beslag. Vi justerar även gångjärn och dörrstängare om det skulle behövas.

Fördelar med ett FUNKA-avtal:

 • slipp fundera över när ni senast utförde service av era lås
 • fokusera på er kärnverksamhet
 • spara pengar på ett låssystem som håller längre
 • erhåll upp till tre års förlängd garantitid på ett väl underhållet låssystem
 • få noggrann dokumentation efter varje tillfälle vi utfört service av lås hos er.

Godkända lås

Det finns konkreta regelverk kring godkända lås och säkerhet. Skyddsklasser och låsklasser definierar exakt vad som måste uppfyllas för att låsen ska vara tillräckligt inbrottsskyddande och leva upp till byggregler och försäkringskrav.

Nyckelkontroll

Avgörande för ett låssystems säkerhet är även kontrollen på tillverkade nycklar.

 • Vem har nycklar lämnats ut till? Hyresgäster, fastighetsskötare, underentreprenörer m.fl.
 • Hur kontrolleras återlämning av nycklar?
 • Förvaras huvudnycklar på ett säkert sätt?

Vi erbjuder digitala nyckeladministrationsprogram och elektroniska nyckelskåp.

Lås till fönster och altandörrar

Det är lätt att fokusera enbart på lås till ytterdörrar. Men glöm inte att lås till fönster på första våning, källarfönster, altandörrar och balkongdörrar är lika viktigt för en hög säkerhet. I äldre fastigheter är det vanligt med brister i låssäkerheten här.

Vi installerar och reparerar även spanjoletter.

Vi kan mer än bara lås för företag

Ofta är ert företags samlade inbrottsskydd uppbyggt av mer än bara företagets låssystem. Det kan vara passersystem, larm, kameraövervakning eller dörrstyrning. Ni har mycket att vinna på att anlita en leverantör som är duktig på alla dessa delar, eftersom nyttan av de enskilda komponenterna förhöjs då de integreras med varandra. Vi ser till att ert låssystem ”pratar” med övriga delar i ert inbrottsskydd.

 • Lås + Passersystem + Dörrautomatik

  Passeringen in och ut i en fastighet underlättas om lås, elektroniskt passersystem, porttelefoni och dörrautomatik är integrerade och fungerar väl tillsammans.

 • Lås + Brandlarm

  Brandlarmet styr ofta låsen så att dörrar i utrymningsvägar låses upp och dörrar i brandcellsgränser hålls stängda.

 • Lås + Inbrottslarm + Kameraövervakning

  Av- och pålarmning är ofta kopplat till låsen för att förhindra obehöriga intrång. Skulle någon låsa upp utan att larma av, aktiveras larmet. Kan man samtidigt se bilder från övervakningskameror är det lätt att avgöra vilken åtgärd som ska vidtas.

Byte av låssystem för företag och Brf:er

Med rätt skötsel håller ert låssystem i många år. Det som avgör när det är dags för låsbyte är om licensen för befintligt låssystem löpt ut, om det finns brister i nyckelkontrollen eller om det sker förändringar i verksamheten eller fastigheten så att behoven ändras.

Projektering av låssystem

Kostnaden för ett låssystem är kopplat till systemets livslängd. Vid en projektering är det därför viktigt att noggrant tänka igenom alla påverkande faktorer. Det finns en mängd yttre faktorer, som handlar om lagar, byggregler och försäkringskrav.

Vi som låsföretag tar även hänsyn till att låssystemet ska uppfylla era personliga krav på trygghet, enkelhet och design. Finns det ritningar, tidigare låsscheman och besiktningar tar vi med det som underlag för att skapa en optimal lösning. Inför en låsprojektering gör vi dessutom alltid platsbesök hos er.

Överflytt av låssystem

Tillverkning av nycklar och låscylindrar är styrt till en låssmed genom låssystemets behörighetsavtal. Skulle ni som systemägare vilja byta låssmed görs en anmälan om detta till låstillverkaren, som då gör en överflytt och ett nytt behörighetsavtal tecknas.

Vid en överflytt av låssystem följer dokumentationen med

I ett juridiskt kopieringsskyddat låssystem finns det krav på dokumentation gällande tillverkade nycklar och låscylindrar, samt tillägg och utbyggnader i låssystemet. Vid en överflytt av låssystem överförs sådan information till den nya låssmeden.

Vi hjälper er med överflytt av låssystem

Om ni väljer att flytta ert låssystem till oss hjälper vi er att plocka fram de uppgifter och formulär som behövs för en överflytt. Kontakta oss så hjälper vi er med att flytta över ert låssystem till oss. Vi tar hand om hela processen för er.

Projektering av lås

Vid projektering av lås till företag och bostadsrättsföreningar rättar vi oss bl.a. efter:

 • Plan- och bygglagen
 • BBR – Boverkets byggregler
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Arbetsmiljölagen
 • Lagen om brandfarliga och explosiva varor
 • Krav från sakkunnig brandingenjör
 • Krav från försäkringsbolag
 • Krav från arkitekter.

Överflytt av låssystem

I normalfallet är ett juridiskt kopieringsskyddat låssystem knutet till tre parter:

 • Låstillverkaren (t.ex. ASSA Abloy eller Dormakaba)
 • Systemägaren (företaget, föreningen, institutionen eller liknande)
 • Licensierad servicestation (låssmeden)

Vi hjälper er med allt från projektering till installation och service av lås

Behöver ert företag eller bostadsrättsförening förbättra säkerheten? Då är bättre lås en bra början. Oavsett om ni föredrar mekaniska lås, elektromekaniska lås, digitala lås eller elektroniska låssystem kan vi på SafeTeam hjälpa er. Vi har över 50 års erfarenhet av lås och är en helhetsleverantör som hjälper er från A till Ö. Hos oss kan ni se fram emot en serviceupplevelse utöver det vanliga där vi visar genuin omtanke om ert företag. Kontakta oss idag!

Några av våra kunder

Vanliga frågor om lås

 • Vad kostar lås till företag?

  Detta är en av våra vanligaste frågor. Vi vill alltid erbjuda den mest kostnadseffektiva säkerhetslösningen, som passar era behov på bästa sätt. Vi utgår från er miljö, era säkerhetsrisker, era befintliga system, era krav och önskemål när vi rekommenderar lås för företag.

  För att kunna lämna pris gör vi ofta ett platsbesök och utför en säkerhetsinventering. Säkerhetsinventeringen erbjuder vi ofta gratis. Under besöket har ni tillfälle att ställa frågor och diskutera era behov med en av våra kompetenta projektörer. Kontakta oss om ni vill boka in ett besök från oss på SafeTeam, ett erfaret låsföretag.

 • Vad innebär elektroniska låssystem för företag?

  Ett elektroniskt låssystem för företag är ett så kallat passersystem som styrs elektroniskt och där brickor/taggar används istället för vanliga nycklar. Med ett passersystem kan ni styra vilka dörrar som ska öppnas, vem som får komma in och ni kan enkelt spärra borttappade nyckelbrickor. Via händelselloggar kan ni sedan se vem som passerat genom vilken dörr och när.

 • Vem är behörig att hämta ut nycklar i ett juridiskt kopieringsskyddat låssystem?

  Den eller de personer som skriftligen angivits i behörighetsavtalet för låssystemet.

 • Kan vi beställa lås till bokningstavlan i tvättstugan av er som låsföretag?

  Ja. Ta gärna en bild på bokningstavlan eller ett befintligt bokningslås och skicka till oss. Då blir det lättare att avgöra vilket typ av tvättstugelås ni önskar.

 • Går det avgöra vilket typ av lås som sitter i dörren enbart utifrån märkningen på låset?

  Det går oftast inte. Därför rekommenderar vi att ni tar bilder på låset och mejlar till ett auktoriserat låsföretag som SafeTeam. Ställ dörren i öppet läge och ta tre bilder: en snett utifrån, en snett inifrån och en på slutblecket i dörrkarmen. Då kan vi oftast ge er svar på vilket lås ni har.

 • Kan vi köpa en bomnyckel till vägbommar av er som låsföretag?

  Det beror på vilka vägbommar ni behöver nyckel till. Tidigare fanns det en bomnyckel som fungerade på nästintill alla vägbommar (en s.k. A-nyckel eller Aledal 205). Denna nyckel kan ni köpa av oss.

  Men för ett antal år sedan började man byta ut denna till en bomnyckel i nya låssystem. Huvudnycklar till de nya låssystemen får endast lämnas till Räddningstjänst samt taxi med färdtjänstavtal. Men i Stockholm, Göteborg och Malmö finns det även områdesnycklar i dessa nya låssystem, uppdelade per postnummer. Dessa beställs via fastighetsägaren/fastighetsförvaltaren i respektive område.

  Låssystemet för bommar byts ut successivt, så i dagsläget finns bommar både med nya och gamla lås. Är det den gamla bomnyckeln ni är ute efter kan ni alltså köpa den av oss på SafeTeam. Är det den nya bomnyckeln ni vill ha, behöver ni vända er till fastighetsägaren/fastighetsförvaltaren i respektive område.

 • Hur ofta behövs service av lås?

  Lås behöver regelbunden service – faktorer som väder och vind, användningsfrekvens och vilken typ av lås det är avgör hur ofta ett lås behöver underhållas. Räkna med att se över låsen en till två gånger per år.

 • Vad är viktigt att tänka på vid service av lås?

  Vid låsservice av exempelvis ett cylinderlås är det viktigt att endast använda avsedd spray eller olja vid smörjning – aldrig fett, grafit eller universalspray. Ett tillhållarlås får aldrig smörjas i nyckelhålet. Om lås servas fel under en lång tid kan låset i värsta fall gå sönder vilket leder till ökade kostnader och krångel.

 • Vilka kan utföra service av lås åt vårt företag?

  Om ert företag vill vara helt säkra på att låssystemet fungerar kan ni välja att teckna ett FUNKA-avtal med SafeTeam. Då tar vi hand om service och underhåll, ger er dokumentation om servicen och kan erbjuda upp till tre års förlängd garantitid på låssystemet.

Har du en annan fråga?

Vi är cirka 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan!

Låstekniker svarar på frågor om lås

Vill du veta mer?

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Läs vårt Kunskapsmagasin